Equilis StrepE (live deletion-mutant Streptococcus equi...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI05AE

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Equilis StrepE
ATC: QI05AE
Toimeaine: live deletion-mutant Streptococcus equi strain TW928
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

A.BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

Holland

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

Holland

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Toimeaine, mis põhimõtteliselt on bioloogilist päritolu ja mõeldud aktiivse immuunsuse esile kutsumiseks ei kuulu Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse.

Abiained (kaasa arvatud adjuvandid), mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on kas lubatud ained, millele Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele, või Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvad, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

Kommentaarid