Equilis StrepE (live deletion-mutant Streptococcus equi...) – Pakendi märgistus - QI05AE

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Equilis StrepE
ATC: QI05AE
Toimeaine: live deletion-mutant Streptococcus equi strain TW928
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Equilis StrepE, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

0,2 ml annus:

Elus nõrgestatud muteerunud Streptococcus equi tüvi TW928 109,0 kuni 109,4 cfu

3.RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 x 1 annus vaktsiini

10 x 1 annus lahustit

10 aplikaatorit

10 nõelaga süstalt

5.LOOMALIIGID

Hobune.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ülamoka sisekülje submukoosasse manustamiseks. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kuni 4 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis 2 °C - 8 °C. Hoida valguse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/04/043/001

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

LÜOFILISAADIGA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Equilis StrepE, süstesuspensiooni lüofilisaat, hobustele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

0,2 ml annus:

Elus nõrgestatud muteerunud Streptococcus equi tüvi TW928 109,0 kuni 109,4 cfu

3.RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 x 1 annus

5.LOOMALIIGID

Hobune.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

8.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED)

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kuni 4 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis 2 °C - 8 °C. Hoida valguse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

LAHUSTIGA SISEPAKENDIL OLEVAD ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Equilis StrepE – lahusti

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

3.RAVIMVORM

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 x 1 annus

5.LOOMALIIGID

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Lüofilisaadi viaal

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Equilis StrepE

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Elus Streptococcus equi

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 annus

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Submukoosasse.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Partii {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA LAHUSTI VAHETUL SISEPAKENDIL

Lahusti viaal

1.LAHUSTI NIMETUS

Equilis StrepE – lahusti

2.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 annus

3.MANUSTAMISVIIS(ID)

Vaata pakendi infolehte.

4.SÄILITAMISE TINGIMUSED

5.PARTII NUMBER

Partii {number}

6.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

7.MÄRGE ”AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid