Equilis Te (tetanus toxoid) - QI05AB03

Artikli sisu

EQUILIS TE

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Equilis Te?

Equilis Te on hobustel kasutatav vaktsiin. See sisaldab teetanustoksoidi (teetanuse bakteri keemiliselt inaktiveeritud toksiin).

Vaktsiini turustatakse süstesuspensioonina.

Milleks Equilis Ted kasutatakse?

Equilis Ted kasutatakse vähemalt 6 kuu vanuste hobuste vaktsineerimiseks teetanuse vastu suremuse ennetamiseks. Teetanus on äge, sageli surmaga lõppev haigus, mille põhjustajaks on bakteri Clostridium tetani poolt toodetud neurotoksiin (närvimürk). Tavaliselt saastunud haavadest lähtunud haigust iseloomustab üldine rigiidsus (jäikus) ja lihaste kramplikud kokkutõmbed. Hobused kuuluvad teetanuse suhtes tundlikemate liikide hulka.

Vaktsiini manustatakse lihasesisese süstina.

Hobustele tuleb teha esmane vaktsineerimine, mis koosneb kahest neljanädalase vahega tehtud süstist. Kaitse säilitamiseks teetanuse vastu peab hobuseid korduvalt vaktsineerima. Esimene kordusvaktsineerimine tuleb teha hiljemalt 17 kuud pärast esmast vaktsineerimist. Edaspidi on soovitatav korrata vaktsineerimist maksimaalselt kaheaastase intervalliga.

Kuidas Equilis Te toimib?

Equilis Te on teetanuse puhastatud toksoidi sisaldav vaktsiin. Toksoid on toksiin, mida on töödeldud selle toksilise toime eemaldamiseks, kuid antigeensete (organismi kaitsereaktsiooni esile kutsuvate) omaduste säilitamiseks.

Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi ennast haiguste eest kaitsma. Kui loom puutub Clostridium tetani bakteriga kokku loomulikul teel hiljem uuesti, aitab hobustele manustatud ravim looma immuunsüsteemil kiiremini reageerida. See aitab looma kaitsta teetanuse vastu.

Vaktsiin sisaldab tugevama immuunreaktsiooni stimuleerimiseks adjuvanti (toimet tugevdav aine).

Kuidas Equilis Ted uuriti?

Equilis Te ohutust uuriti paljudel vähemalt 2 kuu vanustel hobustel mitmes uuringus nii laboritingimustes kui ka tegelikus kasutuskeskkonnas. Kõik uuringud tehti Equilis Prequenza Tega (märkus: kahekordse toimega; kirjeldatakse järgmises lõigus).

Järeldati, et eri vanuses hobused taluvad ravimit hästi. Uuringud tehti ka tiinetel märadel. Tiinuse eri etappides toimunud vaktsineerimise järel ei täheldatud negatiivset mõju tiinusele, poegimisele ega märade järglastele.

Equilis Te tõhusust uuriti mitmes uuringus nii laboritingimustes kui ka tegelikus kasutuskeskkonnas. Enamik uuringuid viidi läbi Equilis Prequenza Tega, vaktsiiniga, mis kaitseb nii hobuste gripi kui ka teetanuse vastu. Eetilistel põhjustel ei tehtud teetanuse infektsiooniga kokkupuute katset. Efektiivsuse peamine näitaja oli vaktsineerimisjärgne teetanuse toksoidi vastaste antikehade kaitsva taseme teke.

Milles seisneb uuringute põhjal Equilis Te kasulikkus?

Uuringud näitasid Equilis Te efektiivust vaktsiinina teetanuse vastu, mis ennetab suremust vähemalt 6 kuu vanustel hobustel. Hobustel tekkis kaitse kaks nädalat pärast esmast vaktsineerimist. Esmase vaktsineerimise järgne kaitse kestis 17 kuud ja esimese kordusvaktsineerimise järgne kaitse 24 kuud.

Mis riskid Equilis Tega kaasnevad?

Süstekohas võib tekkida kas difuusne kõva või pehme paistetus (maksimaalse diameetriga 5 cm). Paistetus taandub eeldatavalt kahe päeva jooksul. Aeg-ajalt esineb ka süstepiirkonna valulikkust. Mõnedel juhtudel võib ühe päeva jooksul esineda palavik, mis erandlikes tingimustes võib kesta kuni 3 päeva.

Missuguseid ettevaatusmeetmeid peab loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene võtma?

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Kui pikk on aeg, millal looma ei või tappa ega tema liha tarvitada toiduks (keeluaeg)?

Toote keeluaeg on 0 ööpäeva.

Kui pikk on aeg, millal loomalt ei või inimesele tarbimiseks lüpsta piima?

0 ööpäeva.

Miks Equilis Te heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Equilis Te kasulikkus selle kasutamisel vähemalt 6 kuu vanuste hobuste vaktsineerimiseks teetanuse vastu suremuse ennetamiseks, on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Equilis Tele müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

EMEA 2008

Muu teave Equilis Te kohta

Euroopa Komisjon andis Equilis Te müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Intervet International BV 08. juulil 2005. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2008.

EMEA 2008

Kommentaarid