Estonian
Valige veebisaidi keel

Equilis Te (tetanus toxoid) – Pakendi infoleht - QI05AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Equilis Te
ATC: QI05AB03
Toimeaine: tetanus toxoid
Tootja: Intervet International BV
EstonianEstonian
Muutke keel

PAKENDI INFOLEHT

Equilis Te süstesuspensioon hobustele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Holland

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Equilis Te süstesuspensioon hobustele

3.TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Iga 1 ml annus sisaldab:

Toimeaine(d):

Teetanuse toksoid

40 Lf1

1 Flokulatsiooni ekvivalent; vastab ≥ 30 RÜ/ml merisea seerumile Ph.Eur. potentstestis

Adjuvant:

 

Puhastatud saponiin

375 g

Kolesterool

125 µg

Fosfatidüülkoliin

62,5 µg

Selge opalestsentne suspensioon.

4.NÄIDUSTUS(ED)

6 kuu vanuste ja vanemate hobuste aktiivseks immuniseerimiseks teetanuse vastu hoidmaks ära suremust.

Teetanus

Immuunsuse teke: 2 nädalat pärast esmast vaktsineerimist Immuunsuse kestvus: 17 kuud pärast esmast vaktsineerimist

24 kuud pärast esimest revaktsineerimist

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

6.KÕRVALTOIMED

Süstekohal võib harva ilmneda difuusne kõva või pehme turse (max 5 cm diameetriga), mis kaob 2 päeva jooksul. Väga harvadel juhtudel võib tekkida paikne turse, üle 5 cm , mis püsib kauem kui 2 päeva. Süstekohal võib harva esineda valulikkust, mis võib põhjustada ajutist funktsionaalset ebamugavust (jäikust). Väga harvadel juhtudel võib tekkida palavik, millega mõnikord kaasnevad letargia ja istus, ja mis kestab 1 päeva, erandjuhtudel kuni 3 päeva.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

-Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

-Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)

-Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st)

-Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st, sealhulgas harva esinevad üksikjuhud).

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Hobune

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA -MEETOD

Intramuskulaarseks kasutamiseks.

Vaktsineerimisskeem:

Esmane vaktsineerimine

Manustada üks doos (1 ml) intramuskulaarse süstimisega vastavalt järgmisele graafikule:

Esmane vaktsineerimine: esimene manustamine 6 kuu vanuselt ja teine manustamine 4 nädala möödumisel.

Revaktsineerimine

Esimene revaktsineerimine tehakse mitte hiljem kui 17 kuud pärast baasvaktsineerimist. Edaspidi on maksimaalne soovituslik intervall kaks aastat (vt. skeem).

Suurenenud nakkusriski või ebapiisava kolostrumivõtu korral tehakse lisaks sissejuhatav manustamine 4 kuu vanuses, millele järgneb täielik vaktsineerimisprogramm (esmane vaktsineerimine 6 kuu vanuses ja 4 nädala pärast)

Üheaegne aktiivne ja passiivne immuniseerimine (hädaabi vaktsineerimine)

Vigastatud hobuste raviks, keda ei ole immuniseeritud teetanuse vastu, võib koos vaktsiiniga manustada Tetanus-Serum preparaati. Sellistel juhtudel võib anda esimese doosi vaktsiini (V1) koos sobiva Tetanus-Serum profülaktilise doosiga kasutades selleks erinevaid süstekohti, erinevaid süstlaid

ja nõelu. See annab passiivse kaitse teetanuse vastu vähemalt 21 manustamisjärgseks päevaks. Teine vaktsiini doos (V2) tuleb manustada 4 nädala möödumisel. Kolmas vaktsineerimine Equilis TeTega tuleb teostada vähemalt 4 nädala möödumisel.

Intervet’i Equilis Te ja Tetanus-Serum kooskasutamisel võib aktiivne immuunsus teetanuse vastu olla väiksem võrreldes hobustega, keda on vaktsineeritud Equilis Te vaktsiiniga ilma teetanuse antitoksiini seerumita.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Lasta vaktsiinil enne manustamist soojeneda toatemperatuurini.

Manustada 1 ml vaktsiini intramuskulaarselt.

10.KEELUAJAD

0 päeva

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C)

Kaitsta valguse eest. Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil.

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Varssasid ei peaks võimaliku maternaalsete antikehade toime tõttu vaktsineerima enne 6 kuu vanuseks saamist, eriti kui mära on revaktsineeritud tiinuse viimase kahe kuu jooksul.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Vaktsineerida ainult terveid loomi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon:

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib manustada samal päeval, aga mitte kokku segatuna Interveti Tetanus Serum`iga (vt. punkt 8).

Puuduvad andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Pakendi suurus:

Kartongkarbis kümme klaasviaali.

Kartongkarbis kümme eeltäidetud süstalt ja nõela.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kommentaarid