Estonian
Valige veebisaidi keel

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Ravimi omaduste kokkuvõte - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Toimeaine: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Tootja: Merial

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Eurican Herpes 205 pulber ja lahusti süsteemulsiooni valmistamiseks

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:

 

1 doos sisaldab:

 

Canine herpesvirus (F205 tüvi) antigeenid ..................................................................

0.3 kuni 1.75 µg*

*väljendatuna µg- des gB glükoproteiini

 

Adjuvant:

 

Kerge parafiinõli .....................................................................................................

224.8 kuni 244.1 mg

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

 

3.

RAVIMVORM

 

Pulber ja lahusti süsteemulsiooni valmistamiseks.

Lüofilisaat: valge pellet.

Lahusti: homogeenne valge emulsioon

4.KLIINILISED ANDMED

4.1.Loomaliigid

Koer (tiine emaskoer)

4.2.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Emaskoerte aktiivne immuniseerimine, et vältida koerte herpesviirusinfektsioonist põhjustatud surma, kliiniliste tunnuste ning kahjustuste tekkimist kutsikatel esimestel elupäevadel passiivse immuunsuse kaudu.

4.3.Vastunäidustused

Ei ole

4.4.Erihoiatused

CHV (koerte herpesviirus) nakkus võib emastel koertel esile kutsuda aborte ja enneaegset poegimist. Emaste koerte kaitsmist nakkuse vastu ei ole selle vaktsiini jaoks uuritud. Immuunsuse ülekandumiseks kutsikatele on vajalik piisava koguse ternespiima saamine.

4.5.Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Vaktsineerida ainult terveid loomi

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Kasutajale:

Ravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.

Kui oled juhuslikult endale ravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda kiiresti arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.

Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöördu uuesti arsti poole.

Arstile:

Ravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik ravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KIIRET kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.

4.6.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Vaktsiin võib sageli põhjustada mööduvat turset süstekohal.

Tavaliselt taandub turse nädala jooksul.

Võib esineda ülitundlikkusreaktsiooni. Need on harvad ja neil juhtudel tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

-Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

-Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)

-Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)

-Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud)

4.7.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

See vaktsiin on spetsiaalselt näidustatud kasutamiseks tiinuse perioodil.

4.8.Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad.

Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

4.9.Annustamine ja manustamisviis

Pärast pulbri lahustamist lahustiga süstida 1 doos (1 ml) vaktsiini nahaalusi vastavalt järgnevale skeemile:

Esimene süst: Kas inna ajal või 7 –10 päeva pärast eeldatavat paaritust. Teine süst: 1 - 2 nädalat enne oodatavat poegimist. Kordusvaktsineerimine: iga tiinuse ajal, vastavalt samale skeemile

Lahustatud vaktsiin peab olema piimjas emulsioon.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Pärast mitmete dooside manustamist pole täheldatud teisi kõrvaltoimeid kui need, mis on ära toodud punktis Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsisus).

4.11. Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

5.IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoteraapiline grupp: Inaktiveeritud viirusvaktsiinid

ATCvet kood: QI07AA06

Puhastatud alamühikuline vaktsiin tiinete emaskoerte aktiivseks immuniseerimiseks, et kutsuda esile passiivne immuunsus kutsikatel herpesviiruse põhjustatud surmlõppega neonataalse haiguse vastu

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1.Abiainete loetelu

Sahharoos

Sorbitool

Dextran 40

Kaseiini hüdrolüsaat

Kollageeni hüdrolüsaat

Soolad

Polüoksüetüleen rasvhapped

Rasvalkoholide ja polüoolide eeter

Trietanoolamiin

6.2.Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste vaktsiinidega või immunoloogiliste preparaatidega välja arvatud kaasas olev lahusti.

6.3.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 24 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist: Kasutada koheselt pärast lahustamist.

6.4.Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C–8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida kaitstult valguse eest

6.5.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

I tüüpi klaaspudel, mis sisaldab 1 doosi pulbrit ja klaaspudel, mis sisaldab 1 ml lahustit. Pudelid on suletud butüülelastomeer sulguriga ja pitseeritud alumiiniumkorgiga. Karbis 2 x 1 pudelit, 2 x 10 pudelit ja 2 x 50 pudelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.

Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/01/029/001- 003

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.03.01

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.04.2006

10.TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kommentaarid