Estonian
Valige veebisaidi keel

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Pakendi märgistus - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Toimeaine: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Tootja: Merial

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

Karbis 2 x 1 pudel, 2 x 10 pudelit ja 2 x 50 pudelit

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Eurican Herpes 205 pulber ja lahusti süsteemulsiooni valmistamiseks

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

 

1 doos sisaldab:Canine herpesvirus (F205 tüvi) antigeenid .........................................

0.3 kuni 1.75 µg*

 

*väljendatuna µg- des gB glükoproteiini

 

 

Kerge parafiinõli

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

RAVIMVORM

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulber ja lahusti süsteemulsiooni valmistamiseks.

 

 

 

 

 

 

4.

PAKENDI SUURUS

 

 

1 doos: pulber (1 pudel) + lahusti (1 pudel)

 

 

10 doosi: pilber (10 pudelit) + lahusti (10 pudelit)

 

 

 

50 doosi: pulber (50 pudelit) + lahusti (50 pudelit)

 

 

 

 

 

 

5.

LOOMALIIGID

 

 

Koer (tiine emaskoer)

 

 

 

 

 

6.

NÄIDUSTUS(ED)

 

 

 

 

 

7.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

 

Nahaaluseks süstimiseks.

 

 

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte

 

 

 

 

 

8.

KEELUAJAD

 

 

 

 

 

 

Ei rakendata

 

 

Pärast lahustamist kasutada koheselt.

 

 

 

 

9.

ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

 

Juhuslik süstimine on ohtlik.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Lahustatult kasutada koheselt.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C–8°C)

Mitte lasta külmuda

Hoida kaitstult valguse eest

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

F-69007 Lyon

Prantsusmaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/01/029/001 10 doses: powder (10 bottles) + solvent (10 bottles)

EU/2/01/029/002 50 doosi: pulber (50 pudelit) + lahusti (50 pudelit)

EU/2/01/029/003 1 doos: pulber (1 pudel) + lahustit (1 pudel)

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Pudel

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Eurican Herpes 205 pulber süsteemulsiooni valmistamiseks

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 doos

4. MANUSTAMISTEE(D)

SC

5.KEELUAJAD

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast lahustamist kasutada koheselt.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Pudel

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Eurican Herpes 205 lahusti

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 ml

4. MANUSTAMISTEE(D)

SC

5. KEELUAJAD

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast lahustamist kasutada koheselt.

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid