Hiprabovis IBR Marker Live (live gE- tk- double-gene-deleted bovine...) – Pakendi märgistus - QI02AD01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Hiprabovis IBR Marker Live
ATC: QI02AD01
Toimeaine: live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50
Tootja: Laboratorios Hipra S.A

Artikli sisu

<VÄLISPAKENDIL> <JA> <SISEPAKENDIL> PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED>

PAPPKARP: 5 JA 25 ANNUST

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 2 ml annus sisaldab: kahe deleteeritud geeniga gE- tk- Veiste elus Herpesviirus-1 (BoHV-1), tüvi CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50

3.RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

5 annust

25 annust

5.LOOMALIIGID

Veis (vasikas ja lehm).

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluajad: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada 6 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas

Mitte hoida sügavkülmas

Hoida pudelid karbis, et kaitsta neid valguse eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) HISPAANIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/10/114/001

EU/2/10/114/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

<VÄLISPAKENDIL> <JA> <SISEPAKENDIL> PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED>

PAPPKARP: 30 LÜOFILISAADI DOOSI

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE süstesuspensiooni lüofilisaat.

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 2 ml annus sisaldab: kahe deleteeritud geeniga gE- tk- Veiste elus Herpesviirus-1 (BoHV-1), tüvi CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50

3.RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

30 annust

5.LOOMALIIGID

Veis (vasikas ja lehm).

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluajad: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada 6 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas

Mitte hoida sügavkülmas

Hoida pudelid karbis, et kaitsta neid valguse eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) HISPAANIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/10/114/003

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

<VÄLISPAKENDIL> <JA> <SISEPAKENDIL> PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED>

PAPPKARP: 30 LAHUSTI DOOSI

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE lahusti

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Fosfaadi puhverlahus.

3.RAVIMVORM

4.PAKENDI SUURUS(ED)

60 ml

5.LOOMALIIGID

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida ja transportida temperatuuril kuni 25º C.

Mitte hoida sügavkülmas

Hoida pudelid karbis, et kaitsta neid valguse eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) HISPAANIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

LÜOFILISAADI PUDEL

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele.

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Iga 2 ml annus sisaldab: kahe deleteeritud geeniga gE- tk- Veiste elus Herpesviirus-1 (BoHV-1), tüvi CEDDEL: 106.3 – 107.3 CCID50

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

5 annust

25 annust

30 annust

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

i.m.

5.KEELUAEG

Keeluajad: 0 päeva.

6.PARTII NUMBER

Partii{number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

LAHUSTI PUDEL

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Lahusti vaktsiinile HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE

2.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml.

50 ml

60 ml

3.MANUSTAMISVIIS(ID)

i.m.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

4.KEELUAEG

5.PARTII NUMBER

Partii{number}

6.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

7.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

Kommentaarid