Improvac (synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing...) - QI09AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Improvac
ATC: QI09AX
Toimeaine: synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing factor conjugated to dipthheria toxoid
Tootja: Zoetis Belgium SA

Improvac

gonadotropiini vabastava faktori (GnRF) analoogvalgu konjugaat

See on vaktsiini Improvac Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarvaktsiini, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Improvaci kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Improvaci kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Improvac ja milleks seda kasutatakse?

Improvac on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse kultidel, et vähendada kuldilõhna lihal, mida saadakse loomadelt pärast tapmist. Kuldilõhn on ebameeldiv lõhn või maitse, mis võib esineda kastreerimata suguküpsete kultide lihal või nende lihast valmistatud toodetel. Kuldilõhna põhjustab looduslike ühendite androstenooni ja skatooli teke ja kogunemine nende loomade lihas- ja rasvkoes. Improvaci kasutatakse alternatiivina füüsilisele kastratsioonile (munandite eemaldamisele), et vähendada nende ühendite sisaldust. Improvac vähendab sigadel ka agressiivset ja seksuaalset käitumist (selgatõusmine).

Improvac sisaldab toimeainena gonadotropiini vabastava faktori (GnRF) analoogvalgu konjugaati.

Kuidas Improvaci kasutatakse?

Improvaci turustatakse süstelahusena ja see on retseptivaktsiin. Improvaci manustatakse kultidele kahe süstena, vähemalt 4-nädalase vaheajaga. Esimene süst tehakse alates 8. elunädala vanuses ja teine 4–6 nädalat enne tapmist. Vaktsiini süstitakse kaelanaha alla, otse kõrva taha. Improvaci toime avaldub 1 nädala jooksul pärast teist süstet. Androstenooni- ja skatoolisisaldus väheneb 4–6 nädala möödudes teisest süstest ning agressiivne ja seksuaalne käitumine 1–2 nädala möödudes teisest süstest.

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Improvac toimib?

Improvaci toimeaine on gonadotropiini vabastava faktori (GnRF) analoog (sarnane aine), mis on seotud bakterist Corynebacterium diphtheriae saadud kandevalguga. Improvac stimuleerib sea immuunsüsteemi tootma antikehi gonadotropiini vabastava hormooni (GnRH) vastu, mis reguleerib immuunsüsteemis sugulist arengut. Sellega pärsib Improvac ajutiselt steroidide, sealhulgas androstenooni (üks kahest kuldilõhna põhjustavast looduslikust ühendist) vabastamist munanditest. Teine kuldilõhna põhjustav looduslik ühend skatool tekib soolestikus ning skatoolisisaldus väheneb selle tõttu, et suguhormoonide sisalduse vähenemise tulemusena suudab maks skatooli tõhusamalt metaboliseerida (lagundada).

Improvac sisaldab immuunvastuse tugevdamiseks ka adjuvanti (dekstraani (teatud suhkur) derivaat).

Milles seisneb uuringute põhjal Improvaci kasulikkus?

Mitmes väliuuringus oli Improvaciga vaktsineeritud sigade androstenooni- ja skatoolisisaldus tapmisel võrreldav androstenooni- ja skatoolisisaldusega kirurgiliselt kastreeritud sigadel. Peale selle oli Improvaciga vaktsineeritud sigadel vere testosteroonisisaldus väiksem. Uuringutes tõendati, et esimese süste toime on piiratud, ent teise süste järel tekivad GnRF-vastased antikehad. Aja jooksul antikehade sisaldus väheneb, ent on sellegipoolest piisavalt suur, et toime püsiks 4–6 nädala jooksul pärast teist süstet.

Kolmes väliuuringus uuriti Improvaci efektiivsust agressiivse ja seksuaalse käitumise vähendamisel. Kahes uuringus vähenes sigadel agressiivne käitumine ja selgatõusmine 1–2 nädala möödudes teisest Improvaci süstest ning kolmandas uuringus vaadeldi pikaajalist toimet agressiivsele käitumisele ja selgatõusmisele üksnes pärast 4 nädalat.

Mis riskid Improvaciga kaasnevad?

Improvaci kõige sagedamad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 loomal 10st) on süstekoha turse, mis taandub aja jooksul, kuid 20–30%-l loomadest võib see püsida kauem kui 6 nädalat, ning lühiajaline kehatemperatuuri tõus ligikaudu 0,5 °C võrra 24 tunni jooksul vaktsineerimisest.

Improvaci kohta teatatud piirangute ja kõrvaltoimete täielik loetelu on pakendi infolehel.

Improvaci ei tohi kasutada emistel ega kultidel, keda kavatsetakse kasutada tõuaretuseks.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale vaktsiini andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Improvaci ohutusteave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed.

Improvaci juhuslik enesesüstimine võib tekitada inimesel sama reaktsiooni kui sigadel. Muu hulgas võib see ajutiselt vähendada suguhormoonide sisaldust ning meeste ja naiste viljakust, sh tekitada rasedusprobleeme. Nende nähtude tekkerisk on pärast teist või korduvat juhuslikku enesesüstimist suurem kui pärast esimest süstet. Juhuslikku enesesüstimist tuleb väga hoolikalt vältida. Improvaci peab kasutama üksnes koos ohutusseadmega, millel on nõelakaitse ja mehhanism, mis takistab päästiku juhuslikku vajutamist. Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda otsekohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti.

Improvaci ei tohi sigadele manustada naised, kes on või võivad olla rasedad.

Vaktsiini juhuslikul sattumisel nahale või silma tuleb seda kohta otsekohe pesta veega.

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel?

Keeluaeg on alates vaktsiini manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha inimtoiduks tarvitada.

Improvaciga vaktsineeritud sigade liha keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole.

Miks Improvac heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Improvaci kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas vaktsiini kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Improvaci kohta

Euroopa Komisjon andis Improvaci müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 11. mail 2009.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Improvaci kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Improvaci kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2017.

Kommentaarid