Inflacam (meloxicam) - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Inflacam
ATC: QM01AC06
Toimeaine: meloxicam
Tootja: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd

Inflacam

meloksikaam

See on ravimi Inflacam Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Inflacami kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Inflacami kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Inflacam ja milleks seda kasutatakse?

Inflacam on ravim, mis sisaldab toimeainena meloksikaami.

Inflacam on geneeriline ravim. See tähendab, et see sarnaneb võrdlusravimiga Metacam, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba.

Veistel kasutatakse Inflacami ägeda respiratoorse infektsiooni (kopsude ja hingamisteede nakkuse) kliiniliste sümptomite vähendamiseks koos sobiva antibiootikumraviga. Seda tohib kasutada kõhulahtisuse sümptomite leevendamiseks kombineeritult suukaudse rehüdratsioonraviga üle nädala vanustel vasikatel ja mullikatel. Inflacami tohib kasutada ägeda mastiidi (udarapõletiku) toetava ravina koos antibiootikumidega.

Sigadel kasutatakse Inflacami mittenakkuslike lokomotoorikahäirete korral lonkamise ja põletikusümptomite vähendamiseks, pehmete kudede operatsioonide, nt kastreerimise järgse valu vähendamiseks ja poegimisjärgsete haiguste, näiteks veremürgistuse ja tokseemia (mastiidi-metriidi- agalaktia sündroom) toetavaks raviks koos sobiva antibiootikumraviga. Veremürgistus ja tokseemia on haigused, mille korral bakterid levivad veres ja tekitavad kahjulikke aineid (toksiine).

Hobustel kasutatakse Inflacami voolmete (kõhuvalu) ning põletiku ja valu leevendamiseks ägedate või krooniliste luu- ja lihaskonna vaevuste korral.

Koertel kasutatakse Inflacami operatsioonijärgse valu ja põletiku leevendamiseks ortopeediliste operatsioonide (nt luumurru operatsioonide) ja pehmete kudede operatsioonide järel. Koertel kasutatakse ravimit ka põletiku ja valu leevendamiseks ägedate või krooniliste luu- ja lihaskonna vaevuste korral.

Kassidel kasutatakse Inflacami operatsioonijärgse valu ja põletiku leevendamiseks pärast steriliseerimist (munasarjade ja emaka eemaldamist), ortopeedilisi operatsioone ja väiksemaid pehmete kudede operatsioone.

Kuidas Inflacami kasutatakse?

Inflacami turustatakse graanulitena kotikeses (330 mg), suukaudse suspensioonina (1,5 mg/ml ja 15 mg/ml), närimistablettidena (1 mg ja 2,5 mg) ja süstelahusena (5 mg/ml ja 20 mg/ml). Kasutatav ravimvorm oleneb loomaliigist ja ravitavast seisundist.

Inflacam on retseptiravim. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Inflacam toimib?

Inflacam sisaldab meloksikaami, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (NSAID) klassi. Inflacam blokeerib prostaglandiinide tekkes osaleva ensüümi tsüklooksügenaasi. Et prostaglandiinid tekitavad põletikku, valu, eksudatsiooni (põletiku korral veresoontest erituv vedelik) ja palavikku, vähendab meloksikaam neid haigussümptomeid.

Kuidas Inflacami uuriti?

Et Inflacam on geneeriline ravim, piirdusid uuringud katsetega, milles näidati Inflacami bioekvivalentsust võrdlusravimiga Metacam. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui mõlemad ravimid tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Inflacami kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Inflacam on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha inimtoiduks tarvitada. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, enne kui piima tohib tarvitada inimtoiduks.

Veised

Liha keeluaeg on 15 päeva ja piima keeluaeg 5 päeva.

Sead

Liha keeluaeg on 5 päeva.

Hobused

Liha keeluaeg 20 mg/ml süstelahuse kasutamisel on 5 päeva ning kotikeses olevate graanulite ja

15 mg/ml suukaudse suspensiooni kasutamisel 3 päeva. Ravimit ei tohi kasutada hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Inflacami ohutusteave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. Et Inflacam on geneeriline ravim, siis on meetmed samad, mis võrdlusravimi korral.

Miks Inflacam heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud ravimi Inflacam võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Metacam. Seetõttu on veterinaarravimite komitee arvamusel, et nagu ka Metacami korral, ületab ravimi Inflacam kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas Inflacami kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Inflacami kohta

Euroopa Komisjon andis Inflacami müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 9. detsembril 2011.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Inflacami kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui vajate Inflacamiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2015.

Kommentaarid