Innovax-ILT (Cell-associated live recombinant turkey...) - QI01AD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Innovax-ILT
ATC: QI01AD03
Toimeaine: Cell-associated live recombinant turkey herpesvirus (strain HVT/ILT-138), expressing the glycoproteins gD and gI of infectious laryngotracheitis virus
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisu

Innovax-ILT

lindude infektsioosse larüngotrahheiidi ja Mareki tõve vaktsiin (elus, rekombinantne)

See on vaktsiini Innovax-ILT Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarvaktsiini, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta vaktsiini Innovax-ILT kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad vaktsiini Innovax-ILT kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Innovax-ILT ja milleks seda kasutatakse?

Innovax-ILT on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse kanade kaitsmiseks infektsioosse larüngotrahheiidi (ILT) ja Mareki tõve (MD) eest.

ILT on hingamisteede infektsioon, mis võib mõjutada kanade kasvu ja vähendada munade tootmist. Haigust põhjustab herpesviirus ning see võib olla kerge (vesised silmad, eritis ninaavadest ja kerge hingetorupõletik) või raske, põhjustades düspnoed (hingamisraskusi), hingamisdepressiooni ja veriköha.

MD on samuti kanade herpesviiruse infektsioon, mis võib põhjustada tiibade ja jalgade halvatust ning põhjustab kasvajate teket eri organites. Kanad nakatuvad noorelt, hingates sisse viirust sisaldavat kõõma (helbed nahal), mis võib olla nakkav veel mitu kuud pärast kehalt langemist. MD viirusega nakatunud linnud võivad olla viiruse kandjad ja edasiandjad kogu elu.

Innovax-ILT sisaldab elus kalkuni herpesviiruse tüve HVT/ILT-138.

Kuidas vaktsiini Innovax-ILT kasutatakse?

Vaktsiini Innovax-ILT turustatakse suspensiooni ja lahustina, millest valmistatakse süstesuspensioon. Innovax-ILT on retseptiravim. Vaktsiini tohib anda ühe päeva vanustele tibudele ühe subkutaanse

süstena kaela. Kaitse ILT vastu tekib 4 nädalat pärast vaktsineerimist ja püsib 60 nädalat. Kaitse MD vastu tekib 9 päeva pärast vaktsineerimist ja püsib kogu elu.

Kuidas Innovax-ILT toimib?

Innovax-ILT on vaktsiin, mis sisaldab kalkuni herpesviiruse serotüüpi 3, mis on MD viirusega lähedalt seotud herpesviiruse tüüp, kuid ei tekita kanadel haigust. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Kalkuni herpesviiruse tüve HVT/ILT-138 on muudetud, et see toodaks glükoproteiine gD ja gI, mis on osa ILT viiruse väliskestast. Kui kanadele manustatakse vaktsiini Innovax-ILT, peab lindude immuunsüsteem viirust võõraks ja tekitab selle vastu antikehi. Kui linnud puutuvad sarnase viirusega hiljem kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab kaitsta kanu ILT ja MD eest.

Milles seisneb uuringute põhjal Innovax-ILT kasulikkus?

Selleks, et hinnata vaktsiini toimet ILT ja MD vastu, viidi läbi väliuuring kanadega. Suremus oli väike, ei täheldatud ühtki haigusega seotud tunnust ja kanade seisund oli kogu uuringu kestel hea, mis viitab vaktsiini efektiivsusele.

Väliuuringus osalenud kanu nakatati katseliselt laboratooriumis, tõendamaks, et vaktsineerimise järel tekib kaitse. Selleks, et hinnata vaktsiini toimet MD vastu, nakatati kas ainult vaktsiiniga Innovax-ILT või vaktsiinide Innovax-ILT ja Nobilis Rismavac (vaktsiin, mis kaitseb ka Mareki tõve eest) seguga ravitud kanu MD viiruse väga virulentsete tüvedega. Kanadel tekkis märkimisväärne kaitse pärast vaktsineerimist nii ainult vaktsiiniga Innovax-ILT kui ka vaktsiinide Innovax-ILT ja Nobilis Rismavac seguga. Vaktsiinide Innovax-ILT ja Nobilis Rismavac segu manustamisel tekib kaitse MD vastu

5. päeval pärast vaktsineerimist.

Teises katselise nakatamise uuringus uuriti ainult vaktsiiniga Innovax-ILT ja vaktsiinide Innovax-ILT ja Nobilis Rismavac seguga vaktsineerimise efektiivsust, hinnates, millal tekib kaitse pärast katselist nakatamist ILT viirusega laboritingimustes. Kanadel tekkis eri tasemel kaitse pärast vaktsineerimist nii ainult vaktsiiniga Innovax-ILT kui ka vaktsiinide Innovax-ILT ja Nobilis Rismavac seguga. Üldiselt oli kaitse tase kõrgem, kui manustati ainult vaktsiini Innovax-ILT. Vaktsiinide Innovax-ILT ja Nobilis Rismavac segu manustamisel viibis ILT vastase kaitse teke kuni 10 nädalat pärast vaktsineerimist.

Mis riskid vaktsiiniga Innovax-ILT kaasnevad?

Kuna Innovax-ILT on elusvaktsiin, eritub vaktsiini tüvi vaktsineeritud lindudelt ja võib levida kalkunitele. Ohutusuuringud on näidanud, et tüvi on kalkunitele ohutu. Siiski tuleb järgida ettevaatusabinõusid, et vältida otsest või kaudset kokkupuudet vaktsineeritud kanade ja kalkunite vahel.

Vaktsiinil ei ole teadaolevaid kõrvalnähte. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Innovax-ILT ohutusteave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed.

Kuna vaktsiini säilitatakse vedelas lämmastikus, on tähtis, et käitlemine toimuks hästiventileeritavas kohas ja et vaktsiini ettevalmistamisel võetakse ettevaatusmeetmeid. Üksikasjalik teave on ravimi omaduste kokkuvõttes.

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha inimtoiduks tarvitada. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, enne kui mune tohib inimtoiduks tarvitada.

Vaktsiiniga Innovax-ILT ravitud kanade liha ja munade keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole.

Miks Innovax-ILT heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Innovax-ILT kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Innovax-ILT kohta

Euroopa Komisjon andis Innovax-ILT müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 3. juulil 2015.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Innovax-ILT kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Innovax-ILT kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 05-2015.

Kommentaarid