Estonian
Valige veebisaidi keel

Locatim (Serinucoli) (Bovine concentrated lactoserum containing...) – Pakendi märgistus - QI02AT01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Locatim (Serinucoli)
ATC: QI02AT01
Toimeaine: Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
Tootja: Biokema Anstalt

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Locatim suukaudne lahus alla 12 tunni vanustele vasikatele.

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Kontsentreeritud veisepiimaseerum, mis sisaldab spetsiifilisi E. coli F5 (K99) adhesiini vastaseid immuunglobuliine G ≥ 2.8 log10/ml

3.RAVIMVORM

Suukaudne lahus.

4.PAKENDI SUURUS

60 ml.

5.LOOMALIIGID

Vähem kui 12 tunni vanune vastsündinud vasikas.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Keeluajad: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED) KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C – 8°C)

Hoida pudel välispakendis.

Mitte hoida s sügavkülmas.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

Selle veterinaarravimi import, omamine, müük, tarnimine ja /või kasutamine võib olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist keelatud – täpsema teabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Biokema Anstalt

Pflugstrasse 12

9490 Vaduz

LIECHTENSTEINI VÜRSTIRIIK

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/99/011/001

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Saadetis {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDEL

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Locatim suukaudne lahus alla 12 tunni vanustele vasikatele.

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Kontsentreeritud veisepiimaseerum, mis sisaldab spetsiifilisi E. coli F5 (K99) adhesiini vastaseid immuunglobuliine G ≥ 2.8 log10/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

60 ml.

4.MANUSTAMISTEE(D)

Manustada 60 ml suu kaudu niipea kui võimalik, eelistatavalt esimese 4 tunni jooksul, kuid hiljemalt 12 tunni jooksul alates sünnist.

5.KEELUAJAD

Keeluajad: 0 päeva.

6.PARTII NUMBER

Saadetis {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid