Estonian
Valige veebisaidi keel

Locatim (Serinucoli) (Bovine concentrated lactoserum containing...) – Pakendi infoleht - QI02AT01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Locatim (Serinucoli)
ATC: QI02AT01
Toimeaine: Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
Tootja: Biokema Anstalt

PAKENDI INFOLEHT

Locatim suukaudne lahus vasikatele vanuses alla 12 elutunni.

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Biokema Anstalt Pflugstrasse 12 9490 Vaduz

LIECHTENSTEINI VÜRSTIRIIK

Partii väljastamise eest vastutav tootja: Merial Laboratoire Porte des Alpes Rue de l’Aviation

69800 Saint Priest

PRANTSUSMAA

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Locatim suukaudne lahus alla 12 tunni vanustele vasikatele.

3.TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Kontsentreeritud veisepiimaseerum, mis sisaldab spetsiifilisi E. coli F5 (K99) adhesiini vastaseid immuunglobuliine G ≥ 2.8* log10/ml

* mikroaglutinatsiooni meetodil

Metüülparahüdroksübensoaat ≤ 0.8 mg/ml.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Lisaks emasloomalt saadavale ternespiimale E. coli F5 (K99) adhesiiniga seotud enterotoksikoosist põhjustatud suremuse vähendamiseks esimestel elupäevadel.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

6.KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Vähem kui 12 tunni vanune vastsündinud vasikas

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Manustada 60 ml suu kaudu niipea kui võimalik, eelistatavalt esimese 4 tunni jooksul, kuid hiljemalt 12 tunni jooksul alates sünnist.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Ravimit tuleb manustada lahjendamata või piimas või piimaasendajas lahjendatult vasika esimese 12 elutunni jooksul, eelistatavalt niipea, kui ta on võimeline seda vastu võtma. Kui vasikas ei taha ravimit võtta, võib seda manustada suhu viidud tavalise süstlaga.

Lisaks ravimile peab vasikas saama tavalist ternespiima.

Mitme korduva annuse ohutust tõendavate andmete puudumisel on soovitatav anda vasikale vaid üks annus.

10.KEELUAJAD

0 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C – 8°C). Hoida pudel välispakendis. Mitte hoida sügavkülmas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil.

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Ravim on valmistatud välitingimustes peetud lehmadelt kogutud ternespiimast. Seepärast sisaldab see vaktsineerimise ja/või doonorlehmade kokkupuute tõttu keskkonna mikroorganismidega lisaks E. coli F5 (K99) vastastele antikehadele ka muude mikroorganismide vastaseid antikehi. Locatimi saanud vasikatele vaktsineerimisprogrammi koostamisel tuleb seda arvesse võtta.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Ravim võib sisaldada veiste viirusdiarröa vastaseid antikehi.

Tiinus ja laktatsioon:

Ravim ei ole ette nähtud kasutamiseks tiinuse või laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Andmed antud immunoloogilise veterinaarravimi ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle immunoloogilise veterinaarravimi kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Preparaadi manustamisel topeltannuses on esinenud ajutist temperatuuri tõusu ja hingamissageduse suurenemist.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Ravim täiendab tavalise ternespiima kaitsvaid omadusi E. coli F5 (K99) adhesiini vastu.

Pakendi suurus: 60 ml pudel.

Locatim tootmine, import, omamine, müük, tarnimine ja /või kasutamine on või võib olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist siseriiklike õigusaktide kohaselt keelatud. Iga isik, kes kavatseb toota, importida, omandada, müüa, tarnida ja/või kasutada Locatimi peab enne ravimi tootmist, importi, omandamist, müüki, tarnimist ja/või kasutamist konsulteerima vastava liikmesriigi vastutava ametkonnaga vaktsineerimispoliitika osas.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

Kommentaarid