Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Neocolipor
ATC: QI09AB02
Toimeaine: E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Tootja: Merial

Artikli sisu

NEOCOLIPOR

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutamistingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Neocolipor?

Neocolipor on inaktiveeritud vaktsiin, mida kasutatakse väga noortel põrsastel neonataalse enterotoksikoosi (E. coli tüvede põhjustatud bakternakkuse) vähendamiseks.

Milleks Neocolipori kasutatakse?

Neocolipori manustatakse nii emistele kui nooremistele, et immuniseerida nende järglasi neonataalse enterotoksikoosi vastu. Nooremised on sead, kes on poeginud vähem kui kaks korda. Vaktsiini manustatakse intramuskulaarse süstina.

Kuidas Neocolipor toimib?

Neocolipor sisaldab bakteri E. coli inaktiveeritud tüvesid, milles on ekspresseerunud adhesiinid F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad), F5 (K99), F6 (987P) ja F41.

Vaktsiini manustamine emasloomadele (emistele ja nooremistele) annab nende järglastele nende esimestel elupäevadel passiivse immuunsuse adhesiine F4, F5, F6 ja F41 kandvate E. coli tüvede põhjustatud neonataalse enterotoksikoosi vastu.

Vaktsiini tuleb manustada 5–7 nädalat enne poegimist ning teist korda tuleb vaktsineerida 2 nädalat enne poegimist. Seejärel revaktsineeritakse loomi kaks nädalat enne igat järgnevat poegimist.

Kuidas Neocolipori uuriti?

Ravimi tõhususe hindamiseks korraldati mitu labori- ja väliuuringut.

Lisaks esitati ohutusandmed ravimi soovitatava kasutamise kohta nii labori- kui ka välitingimustes. Ravimi ohutus on piisavalt tõendatud.

Milles seisneb uuringute põhjal Neocolipori kasulikkus?

Tulemused näitasid vaktsineeritud ja vaktsineerimata loomade vahel olulisi statistilisi erinevusi ning seega tõendasid vaktsiini tõhusust. Tõendati soovitatud ajavahemike järel revaktsineerimise tõhusust.

Millised on Neocolipori kõrvalnähud?

Vaktsineerimine võib põhjustada looma kehatemperatuuri kerget tõusu (vähem kui 1,5 °C maksimaalselt 24 tunni jooksul).

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti.

Kui palju aega peab mööduma, enne kui looma võib tappa ja tarvitada tema liha toiduks (keeluaeg)?

Null päeva (vaktsiin ei sisalda koostisaineid, mis võiksid vaktsiini soovitatud annuses kasutamisel ohustada vaktsineeritud loomade liha toiduks tarbijaid).

Miks Neocolipor heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee leidis, et Euroopa Liidu nõuete kohaselt on Neocolipori tõhusus põrsaste neonataalse enterotoksikoosi vähendamisel tõendatud.

Muu teave Neocolipori kohta

Euroopa Komisjon andis Neocolipori müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Mérial 9. augustil 2002. Hiljem müügiluba pikendati. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2008.

Kommentaarid