Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) - QP54AB51

Artikli sisu

Nexgard Spectra

afoksolaneer/milbemütsiinoksiim

See on ravimi Nexgard Spectra Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Nexgard Spectra kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Nexgard Spectra kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Nexgard Spectra ja milleks seda kasutatakse?

Nexgard Spectra on veterinaarravim, mida kasutatakse kirpude ja puukide hävitamiseks koertel, kui samal ajal on näidustatud südameusstõve (mida põhjustavad sääskedelt saadud ümarussid, kes nakatavad südant ja veresooni), angiostrongüloosi (mida põhjustavad kopsuussid) profülaktika ning kõhuusside (kidaussid, ümarussid ja piugussid) profülaktika ja/või ravi.

Kuidas Nexgard Spectrat kasutatakse?

Nexgard Spectrat turustatakse viie tugevusega närimistablettidena kasutamiseks eri kehamassiga koertel. Nexgard Spectra on retseptiravim. Kirbu- või puugihooajal tuleb ravi korrata iga kuu tagant. Südameusstõve profülaktikas manustatakse ravimit sääsehooajal üks kord kuus. Angiostrongüloosi korral manustatakse ravimit kord kuus piirkondades, kus põletikku sageli esineb. Kasutada tuleb koera kehamassile vastava tugevusega tabletti.

Kuidas Nexgard Spectra toimib?

Nexgard Spectra toimeaine mõjutab närvirakuvahelist signaalivahetust (neurotransmissiooni) parasiitide närvisüsteemis, põhjustades parasiitorganismide paralüüsi ja surma.

Afoksolaneer toimib ektoparasititsiidina. See tähendab, et ravim hävitab parasiite, kes elavad loomade nahal või karvades, nagu kirbud või puugid. Afoksolaneeriga kokkupuutumiseks peavad kirbud ja

puugid kinnituma nahale ning toituma koera verest. Afoksolaneer tapab kirbud enne, kui need jõuavad muneda, ja aitab sellega vähendada koerte ümbruskonna saastumist.

Milbemütsiinoksiim toimib endoparasititsiidina. See tähendab, et ravim hävitab loomade organismis elavaid parasiite, nagu ussid.

Milles seisneb uuringute põhjal Nexgard Spectra kasulikkus?

Nexgard Spectra efektiivsust uuriti labori- ja väliuuringutega.

Ühes peamises ektoparasiitide väliuuringus osales 324 kirbu- ja/või puugiinfestatsiooniga koera, kellele manustati raviks üks annus Nexgard Spectrat või teist toimeainet püriprooli sisaldavat täpilahust, mis tõrjub kirpe ja puuke. Uuring tõendas, et Nexgard Spectra oli efektiivne kirbu- ja puugiinfestatsioonide hävitamisel koertel kuni 30 päeva jooksul pärast ravi. Nexgard Spectra vähendas kirpude ja puukide arvu vähemalt 95% võrra ja oli vähemalt sama efektiivne kui püriprool.

Kõhuusside väliuuringus osales 408 nakatunud koera, kellele manustati raviks üks annus Nexgard Spectrat või milbemütsiinoksiimi ja prasikvanteeli (samuti ussirohi) sisaldavat ravimit. Uuring tõendas, et Nexgard Spectra oli efektiivne kõhuusside arvu vähendamisel ja oli vähemalt sama efektiivne kui milbemütsiinoksiimi ja prasikvanteeli kombinatsioon.

Südameusstõve uuring 84 koeral Jaapanis ja 320 koeral Ameerika Ühendriikides, kellel ei olnud varem südameusstõbe esinenud, tõendas, et Nexgard Spectra ennetas südameusstõvega nakatumist kuue kuu jooksul pärast ravi.

Angiostrongüloosi laboriuuringus nakatati 20 koera kunstlikult kopsuussi vastsetega 7 korda 2-nädalaste vahedega. 10 koerale manustati Nexgard Spectrat ja ülejäänud 10 koera ei ravitud. Surmajärgsete uuringute põhjal vähendas Nexgard Spectra 90–92 päeva pärast ravi usside arvu 95% võrra.

Mis riskid Nexgard Spectraga kaasnevad?

Nexgard Spectra kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda 1–10 loomal 1000st) olid oksendamine, kõhulahtisus, loidus, isutus ja sügelus, mis olid enamasti lühiajalised ja kadusid iseenesest.

Kuivõrd ravimi toime avaldumiseks peavad kirbud ja puugid imema koera verd, ei saa välistada haiguste leviku riski nakatunud puukide kaudu koertele.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Kuni manustamiseni tuleb tablette hoida blisteris ja blisterit originaalpakendis.

Ravimi juhusliku allaneelamisel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ja näidata talle ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Pärast ravimit manustamist tuleb käsi pesta.

Miks Nexgard Spectra heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Nexgard Spectra kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Nexgard Spectra kohta

Euroopa Komisjon andis Nexgard Spectra müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 15. jaanuaril 2015.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Nexgard Spectra kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Nexgard Spectra kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2017.

Kommentaarid