Nobilis IB 4-91 (live attenuated avian infectious bronchitis...) – Pakendi märgistus - QI01AD07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobilis IB 4-91
ATC: QI01AD07
Toimeaine: live attenuated avian infectious bronchitis virus variant strain 4-91
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

Kartongkarp 1 või 10 lüofilisaadiviaali või 10 lüofilisaaditopsiga

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobilis IB 4-91suspensiooni lüofilisaat kanadele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Nakkava bronhiidi nõrgestatud elusviirus (IBV) tüvi 4-91: ≥ 3,6 log10 EID50* annuse kohta.

*EID50: 50% embrüoid nakatav annus

3.RAVIMVORM

Suspensiooni lüofilisaat.

4.PAKENDI SUURUS

1x 500 annust

1 x 1 000 annust

1 x 2 500 annust

1 x 5 000 annust

1 x 10 000 annust

10 x 500 annust

10 x 1 000 annust

10 x 2 500 annust

10 x 5 000 annust

10 x 10 000 annust

5.LOOMALIIGID

Kanad.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intranasaalseks/okulaarseks, spreina või joogivees manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED) KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada 2 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/98/006/001(1000 annust, viaal)

EU/2/98/006/002 (2500 annust, viaal)

EU/2/98/006/003 (5000 annust, viaal)

EU/2/98/006/004 (10 000 annust, viaal)

EU/2/98/006/005 (10 x 1000 annust, viaalid)

EU/2/98/006/006 (10 x 2500 annust, viaalid)

EU/2/98/006/007 (10 x 5000 annust, viaalid)

EU/2/98/006/008 (10 x 10 000 annust, viaalid)

EU/2/98/006/009 (1 x 500 annust, viaal) EU/2/98/006/010 (10 x 500 annust, viaalid) EU/2/98/006/011 (10 x 1000 annust, topsid) EU/2/98/006/012 (10 x 5000 annust, topsid) EU/2/98/006/013 (10 x 10 000 annust, topsid) EU/2/98/006/014 (10 x 2500 annust, topsid)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

SILDIL lüofilisaadi VIAALID

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobilis IB 4-91

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

≥ 3,6 log10 EID50 IBV annuse kohta.

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

500 annust

1 000 annust

2 500 annust

5 000 annust

10 000 annust

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Intranasaalseks/okulaarseks, spreina või joogivees manustamiseks.

5.KEELUAEG

Keeluajad: 0 päeva.

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ad us. vet.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

SILDIL lüofilisaadi TOPSID

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobilis IB 4-91

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Elus IBV, 4-91.

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1000 annust (3…100 kera)

2500 annust (3…100 kera)

5000 annust (3…100 kera)

10000 annust (3…100 kera)

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Vt pakendi infolehte.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ad us. vet.

Kommentaarid