Nobilis IB Primo QX (live avian infectious bronchitis virus,...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI01AD07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobilis IB Primo QX
ATC: QI01AD07
Toimeaine: live avian infectious bronchitis virus, strain D388
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisu

A.BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJAD JA RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogilise toimeaine tootjate nimi ja aadress

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Holland

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. C/ Zeppelin,

6. Pol. Ind. El Montalvo I,

Parcela 38, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, 37008,

Hipaania

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Holland

B.TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2001/82/EÜ artiklile 71 võivad liikmesriigid kooskõlas siseriiklike õigusaktidega keelustada immunoloogilise veterinaarravimi tootmise, impordi, omamise, müügi, tarnimise ja/või kasutamise oma territooriumil või osal oma territooriumist, kui on tuvastatud, et:

a)veterinaarravimi manustamine loomadele takistab looma haiguste diagnoosimise, kontrolli või haigustõrje riiklike programmide rakendamist, või komplitseerib nakkuste puudumise tõendamist elusloomadel või toiduainetes või muudes toodetes, mis on saadud loomadelt, kellele on manustatud ravimit;

b)haigust, mille suhtes preparaat annab immuunsuse, kõnealusel territooriumil üldiselt ei esine.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Toimeaine, mis põhimõtteliselt on bioloogilist päritolu ja mõeldud aktiivse immuunsuse esile kutsumiseks ei kuulu Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse.

Abiained (kaasa arvatud adjuvandid), mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on kas lubatud ained, millele Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele või Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvad, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

Kommentaarid