Nobilis IB Primo QX (live avian infectious bronchitis virus,...) – Pakendi märgistus - QI01AD07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobilis IB Primo QX
ATC: QI01AD07
Toimeaine: live avian infectious bronchitis virus, strain D388
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

LÜOFILISAAT

PAPPKARP 10 topsi lüofilisaadiga

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobilis IB Primo QX, suspensiooni lüofilisaat, kanadele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Elus atenueeritud lindude infektsioosse bronhiidi viiruse tüvi D388: 104,0 – 105,5 EID50 /annus

3.RAVIMVORM

Suspensiooni lüofilisaat.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 x 1000 annust

10 x 2500 annust

10 x 5000 annust

10 x 10 000 annust

5.LOOMALIIGID

Kanad.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Pihustamise teel või okulonasaalselt.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kuni 2 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/14/174/001 (10 x 1000 annust)

EU/2/14/174/002 (10 x 1000 annust + 10 x 35 ml lahustit)

EU/2/14/174/003 (10 x 5000 annust)

EU/2/14/174/004 (10 x 10 000 annust)

EU/2/14/174/005 (10 x 2500 annust)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP 10 viaali lahustiga

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Solvent Oculo/Nasal, kanadele

2.TOIMEAINETE SISALDUS

3.RAVIMVORM

Sinist värvi lahusti okulonasaalselt manustamiseks.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 x 35 ml

5.LOOMALIIGID

Kanad.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Okulonasaalselt manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/14/174/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

ETIKETT – lüofilisaadi TOPSID

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobilis IB Primo QX

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Elus IBV, D388

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1000 annust (3-100 kuulikest)

2500 annust (3-100 kuulikest)

5000 annust (3-100 kuulikest)

10 000 annust (3-400 kuulikest)

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Vaata pakendi infolehte.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ad us. vet.

ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETT – lahusti VIAALID

1.VETERINAARTOOTE NIMETUS

Solvent Oculo/Nasal

2.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

35 ml

3.MANUSTAMISVIIS(ID)

4.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

5.PARTII NUMBER

Lot

6.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

7.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ad us. vet.

Kommentaarid