Nobilis OR Inac (inactivated whole cell suspension of...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI01AB07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobilis OR Inac
ATC: QI01AB07
Toimeaine: inactivated whole cell suspension of Ornithobacterium rhinotracheale serotype A, strain B3263/91
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

A.BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(d) JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

Bioloogilis(t)e toimeaine(te) tootja nimi ja aadress

Intervet International Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Ravimipartii väljastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress:

Intervet International Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi nr 2001/82/EÜ artiklile 71 keelustavad või võivad keelustada liikmesriigid veterinaarravimi impordi, müügi, tarnimise ja/või kasutamise oma territooriumil või osal oma territooriumist, kui on tuvastatud, et:

a)veterinaarravimi manustamine loomadele segab veterinaarhaiguste diagnoosimise, kontrolli ja haigustõrje riiklike programmide rakendamist, või komplitseerib nakkuste puudumise tõendamist elusloomadel või toiduainetes või muudes toodetes, mis on saadud loomadelt, kellele on manustatud ravimit;

b)haigust, millele veterinaarravim annab immuunsuse, antud territooriumil üldiselt ei esine.

C.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE OSAS

Ei kohaldata.

D.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Immuunsuse tekitamiseks bioloogilise päritoluga toimeainetele nõukogu määrust (EMÜ) nr 2377/90 ei kohaldata

Nimekirjas olevad adjuvandid ja abiained on esitatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 lisas II.

Farmakoloogilised toimeained

Loomaliigid

 

Muud sätted

Mineraalsed süsivesinikud, madala

 

 

Väljaarvatud

kuni kõrge viskoossusega kaasa

 

 

aromaatsed ja

arvatud mikrokristalliin vahad,

Kõigile toiduliikidele

 

küllastumata ühendid

ligikaudu C10-C60; alifaatsed,

 

 

 

ahelalised alifaatsed ja ühendid.

 

 

 

Polüsorbaat 80

Kõigile toiduliikidele

 

 

Naatriumkloriid

Kõigile toiduliikidele

 

 

Sorbitaan oleaat (E494), kaalium dihüdrogeen fosfaat (E340), dinaatrium hüdrogeen fosfaat (E339) ja kaalium kloriid (E508) on heaks kiidetud kui inimtoiduained ja seetõttu on nad kaetud nõukogu määruse lisaga II (EMÜ) nr 2377/90 E- numbriga1 ainetele (välja arvatud säilitusained, mis on loetletud lisa III C osas nõukogu direktiivis Directive 95/2/EC2.).

1OJ No L272 of 25.10.1996, p. 2

2OJ No L 61 of 18.3.1995, p. 1

Kommentaarid