Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) – Pakendi märgistus - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Toimeaine: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karbi märgistus

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac Bb suspensiooni lüofilisaat ja lahusti kassidele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga 0,2 ml doos sisaldab:

106,3 - 108,3 CFU elusat Bordetella bronchiseptica bakterit, tüve B-C2.

3.RAVIMVORM

Lüofilisaat ja lahusti suspensiooni valmistamiseks.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

5 üheannuselist viaali lüofilisaadiga ja 5 viaali lahustiga.

5.LOOMALIIGID

Kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Bordetella bronchiseptica põhjustatud kasside ülemiste hingamisteede haiguse vastane elusvaktsiin.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ninasiseseks kasutamiseks.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte erihoiatuste kohta immuunpuudulikkusega inimestele.

10.KÕLBLIKKUSAEG

10/17

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida 2...8 C.

Hoida valguse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/02/034/001

EU/2/02/034/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot/Partii {number}

11/17

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Pakendi märgistus vaktsiini viaali jaoks

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac Bb kassidele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

106,3 -108,3 CFU/ B. bronchiseptica doosis

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 doos

4.MANUSTAMISTEE(D)

Ninasisene kasutamine.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

8.MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

12/17

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL Pakendi märgistus lahusti viaali jaoks

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Lahusti vaktsiinile Nobivac Bb

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

1 doos

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

0,5 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Vaata pakendi infolehte.

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii (number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

8.MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

13/17

Kommentaarid