Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Pakendi märgistus - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Toimeaine: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Tootja: Intervet International BV

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

Plastkarp, milles on 1 ml viaale 5, 10, 25 või 50

Pappkarp, milles on 10 ml viaale 1

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac L4 süstesuspensioon koertele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

5 x 1 ml (1 annus)

10 x 1 ml (1 annus)

25 x 1 ml (1 annus)

50 x 1 ml (1 annus)

1 x 10 ml (10 annust)

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanseks kasutamiseks.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni 10 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Kaitsta valguse eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer HOLLAND

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/12/143/001

EU/2/12/143/002

EU/2/12/143/003

EU/2/12/143/004

EU/2/12/143/005

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

ETIKETT

1 ml ja 10 ml viaal

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac L4

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Vaata pakendi infolehte.

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 ml

10 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

SC

5.KEELUAEG

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni 10 tunni jooksul (ainult 10 ml viaalidele).

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ad us. vet.

Kommentaarid