Nobivac Myxo-RHD (live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI08AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobivac Myxo-RHD
ATC: QI08AD
Toimeaine: live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease virus strain 009
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

A.BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress Intervet International BV, site De Bilt Ambachtstraat 4

3732 CN De Bilt Holland

Intervet International B.V., site Boxmeer Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer Holland

Ravimipartii kasutamiseks vabastamis eest vastutava tootja nimi ja aadress Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Toimeaine, mis on bioloogilist päritolu ja mõeldud aktiivse immuunsuse esilekutsumiseks, ei kuulu määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse.

Abiained, mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on kas lubatud ained, millele komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele, või määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvad, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

Kommentaarid