Nobivac Myxo-RHD (live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease...) – Pakendi märgistus - QI08AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Nobivac Myxo-RHD
ATC: QI08AD
Toimeaine: live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease virus strain 009
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

Plastkarp, milles on 5 x 1 annus vaktsiini koos 5 x 1 lahusti viaaliga (klaas) Plastkarp, milles on 25 x 1 annus vaktsiini koos 25 x 1 lahusti viaaliga (klaas) Pappkarp, milles on 10 x 50 annust vaktsiini

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac Myxo-RHD, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Elus müksooma RHD vektorviirusetüvi 009: ≥ 103,0 FFU /annuses

3.RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti

4.PAKENDI SUURUS(ED)

5 x 1 annus vaktsiini koos lahustiga

25 x 1 annus vaktsiini koos lahustiga

10 x 50 annus vaktsiini + 10 x 10 ml klaasviaal lahustiga 10 x 50 annus vaktsiini + 2 x 50 ml PET viaal lahustiga

5.LOOMALIIGID

Küülik.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne kasutamine.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu.aasta}

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada 4 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/132/001

EU/2/11/132/002

EU/2/11/132/003

EU/2/11/132/004

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP (AINULT LAHUSTI)

Pappkarp, milles on 10 x 10 lahusti viaali (klaas)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac Myxo-RHD

Lahusti

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

3.RAVIMVORM

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 x 10 ml

5.LOOMALIIGID

Küülik

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitamise eritingimused puuduvad.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/132/003

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP (AINULT LAHUSTI)

Pappkarp, milles on 1 x 50 lahusti viaali (PET)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac Myxo-RHD

Lahusti

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

3.RAVIMVORM

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1 x 50 ml

5.LOOMALIIGID

Küülik

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/132/004

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

VAKTSIINIVIAALI ETIKETT

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac Myxo-RHD

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Elus müksooma RHD vektorviirus

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 annus

50 annust

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

s.c.

5.PARTII NUMBER

Lot {number}

6.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

7.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

LAHUSTI ETIKETT

1 ml ja 10 ml viaal

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac Myxo-RHD

Lahusti

2.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 ml

10 ml

3.PARTII NUMBER

Lot {number}

4.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

LAHUSTI ETIKETT 50 ml viaal

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nobivac Myxo-RHD

Lahusti

2.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

50 ml

3.SÄILITAMISE TINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

4.PARTII NUMBER

Lot {number}

5.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

6.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid