Onsior (robenacoxib) – Pakendi märgistus - QM01AH91

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

OLEMUS/TÜÜP: Kartongkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Onsior 6 mg tabletid kassidele

Robenakoksiib

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga tablett sisaldab 6 mg robenakoksiibi.

3.RAVIMVORM

Tablett.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

6 tabletti

12 tabletti

30 tabletti

60 tabletti

5.LOOMALIIGID

Kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Ei rakendata.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“ NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS“

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL ÜHENDKUNINGRIIK

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/089/001 (6 tabletti)

EU/2/08/089/002 (12 tabletti)

EU/2/08/089/021 (30 tabletti)

EU/2/08/089/003 (60 tabletti)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

OLEMUS/TÜÜP: Fooliumblister

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Onsior 6 mg tabletid kassidele

Robenakoksiib

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Elanco Europe Ltd.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

Lot: {number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

OLEMUS/TÜÜP: Kartongkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Onsior 5 mg tabletid koertele

Onsior 10 mg tabletid koertele

Onsior 20 mg tabletid koertele

Onsior 40 mg tabletid koertele

Robenakoksiib

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Iga tablett sisaldab 5 mg robenakoksiibi.

Iga tablett sisaldab 10 mg robenakoksiibi.

Iga tablett sisaldab 20 mg robenakoksiibi.

Iga tablett sisaldab 40 mg robenakoksiibi.

3.RAVIMVORM

Tablett.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

7 tabletti

14 tabletti

28 tabletti

70 tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Ei rakendata.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“ NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS“

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL ÜHENDKUNINGRIIK

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Onsior 5 mg tabletid koertele:

EU/2/08/089/004 (7 tabletti)

EU/2/08/089/005 (14 tabletti)

EU/2/08/089/006 (28 tabletti)

EU/2/08/089/007 (70 tabletti)

Onsior 10 mg tabletid koertele:

EU/2/08/089/008 (7 tabletti)

EU/2/08/089/009 (14 tabletti)

EU/2/08/089/010 (28 tabletti)

EU/2/08/089/011 (70 tabletti)

Onsior 20 mg tabletid koertele:

EU/2/08/089/012 (7 tabletti)

EU/2/08/089/013 (14 tabletti)

EU/2/08/089/014 (28 tabletti)

EU/2/08/089/015 (70 tabletti)

Onsior 40 mg tabletid koertele:

EU/2/08/089/016 (7 tabletti)

EU/2/08/089/017 (14 tabletti)

EU/2/08/089/018 (28 tabletti)

EU/2/08/089/019 (70 tabletti)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

OLEMUS/TÜÜP: Fooliumblister

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Onsior 5 mg tabletid koertele

Onsior 10 mg tabletid koertele

Onsior 20 mg tabletid koertele

Onsior 40 mg tabletid koertele

Robenakoksiib

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Elanco Europe Ltd.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

Lot: {number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

OLEMUS/TÜÜP: Kartongkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Onsior 20 mg/ml süstelahus kassidele ja koertele

Robenakoksiib

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

20 mg/ml robenakoksiib

3.RAVIMVORM

Süstelahus.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

20 ml

5.LOOMALIIGID

Kass ja koer.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Ei rakendata.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada 28 päeva jooksul alates …

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C - 8°C). Hoida viaal välispakendis.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“ NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS“

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

RG24 9NL ÜHENDKUNINGRIIK

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/089/020

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

OLEMUS/TÜÜP: Klaasviaal

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Onsior 20 mg/ml süstelahus kassidele ja koertele

Robenakoksiib

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

20 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

20 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

SC

5.KEELUAEG

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada kuni …

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid