Oxyglobin (haemoglobin glutamer-200 (bovine)) – Pakendi märgistus - QB05AA90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Oxyglobin
ATC: QB05AA90
Toimeaine: haemoglobin glutamer-200 (bovine)
Tootja: OPK Biotech Netherlands BV

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oksüglobiin 130 mg/ml süstelahus koertele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

(Veise) hemoglobiin glutameer-200 130 mg/ml

3.RAVIMVORM

Infusioonilahus

4.PAKENDI SUURUS

60 ml infusioonikott

125 ml infusioonikott

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Oksüglobiin soodustab hapniku transporti koertel, leevendades aneemiast tingitud kliinilisi nähte kuni 24 tunniks sõltumata seisundist.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei kohaldata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte soojendada preparaati mikrolaineahjus. Mitte soojendada preparaati üle 37 º C. Liiga kiirele manustamisele (>10 ml/kg/h) võib järgneda tsirkulatoorne ülekoormus.

10.KÕLBLIKKUSAEG

<Kõlblik kuni {kuu/aasta}>

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida temperatuuril üle 30 °C. Mitte hoida sügavkülmas. Kasutada preparaat 24 tunni jooksul pärast sulguri eemaldamist.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks - tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

OPK Biotech Netherlands BV Teleportboulevard 140 1043EJ

Amsterdam

Netherlands

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/99/015/003 60 ml

EU/2/99/015/004 125 ml

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

<Partii> <Saadetis> {number}

Kommentaarid