Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Pakendi märgistus - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Toimeaine: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Tootja: Merial

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Suspensiooni karp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Parvoduk süstesuspensioon muskuspartidele

2.

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

 

Üks lahustatud 0,2 ml suurune doos sisaldab:

2.6 log10 CCID50

Muskuspartide elus nõrgestatud parvoviiruse tüvi GM 199 ..........................................

 

 

 

3.

RAVIMVORM

 

Süstesuspensioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 x 500 doosi

2500 doosi

5.LOOMALIIGID

Muskuspart

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: Null päeva

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast lahustamist kasutada 4 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas, 2°C - 8°C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANTSUSMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Lahusti karp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Parvoduk lahusti süstimiseks muskuspartidele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Soolapuhver

3.RAVIMVORM

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 x 500 doosi

2500 doosi

5.LOOMALIIGID

Muskuspart

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: Null päeva

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C .

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANTSUSMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Viaalid suspensiooniga

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Parvoduk suspensioon

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Muskuspartide elus nõrgestatud parvoviirus.

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

500 doosi

2500 doosi

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

SC

5.KEELUAEG

Keeluaeg: Null päeva

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast lahustamist kasutada kuni 4 tunni jooksul.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kotid lahustiga

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Lahusti Parvoduk suspensioonile.

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Soolapuhver

3.RAVIMVORM

4.PAKENDI SUURUS(ED)

500 doosi

2500 doosi

5.LOOMALIIGID

Muskuspart

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: Null päeva

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C .

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon PRANTSUSMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

Kommentaarid