Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Pakendi infoleht - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Toimeaine: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Tootja: Merial

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

Parvoduk

Suspensioon ja lahus süstesuspensiooni valmistamiseks süstimiseks muskuspartidele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon,

Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja: MERIAL

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’Aviation,

69800 Saint-Priest Prantsusmaa

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Parvoduk

Suspensioon ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks muskuspartidele

3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

 

Iga lahustatud doos 0,2 ml sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Muskuspartide elus atenueeritud parvoviiruse tüvi GM 199 .............................

2.6 – 4.8 log10 CCID50 *

*Rakukultuuri infitseeriv doos 50%

 

4.NÄIDUSTUS(ED)

Muskuspartide aktiivne immuniseerimine, et vähendada muskuspartide parvoviroosi ning Derzsy haiguse tõttu tekkinud kahjustusi ja kaalu kadu ning maternaalsete antikehade puudumisel hoida ära suremust.

Immuunsuste teke: 11 päeva pärast esmast vaktsineerimiskuuri.

Immuunsuse kestus: 26 päeva pärast esmast vaktsineerimiskuuri

Näidatud immuunsuse kestus kaitseb linde perioodil, mil nad on kõige vastuvõtlikumad muskuspartide parvoviroosile ning Derzsy haigusele.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada munevatel lindudel.

6.KÕRVALTOIMED

Ei ole

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Muskuspart

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Subkutaanselt kasutamiseks.

Manustada 1 doos annuses 0,2 ml subkutaanselt järgneva vaktsineerimisskeemi alusel:

-esimene vaktsineerimine 1 päeva vanuses;

-teine vaktsineerimine 17 päeva vanuses.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Raputage antigeeni suspensiooni viaali. Sisestage lahusti kotiga kaasas olev troakaar korraga läbi nii klaasviaali kui lahusekoti, ühendades niimoodi suspensiooni viaali lahusti kotiga. Viige klaasviaali sisu lahusti kotti. Siis eemaldage troakaar mõlemast mahutist. Raputage õrnalt kotti, et antigeen seguneks lahustiga. Peale segunemist ühendage kott automaatse või poolautomaatses kiirsüstlaga. Vaktsiin on siis valmis kasutamiseks.

10.KEELUAEG

Null päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Antigeeni suspensioon:

Hoida ja transportida külmas (2°C - 8°C)

Mitte lasta külmuda.

Hoida kaitstuna valguse eest.

Lahusti:

Hoida ja transportida temperatuuril kunit 25°C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstuna.

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta: Vaktsineerida ainult terveid linde.

Vaktsineerima peab kogu linnukarja, et alandada riski vaktsiinitüve tsirkuleerimiseks ning viiruse rekombinatsiooniks.

Munemisperiood:

Mitte kasutad amunevatel lindudel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Andmed antud vaktsiiniohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Üledoosi (10-kordne doos) manustamisel ei täheldatud kõrvaltoimeid.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt (http://www.ema.europa.eu/).

15.LISAINFO

Vaktsiin sisaldab elusat nõrgestatud muskuspartide parvoviirust. See kutsub vaktsineeritud lindudel esile aktiivse ja spetsiifilise immuunsuse muskuspartide parvoviroosi ja Derzsyy haiguse vastu.

Parvoduk vaktsiini tüve aitavad loomulikul teel levivast tüvest eraldada 11 geneetilist markerit (nukleotiidi) VP1 geenis. Need on ära toodud allpool:

VP1 geeni asetus

Parvoduk

A

G

T

C

T

A

T

C

G

A

G

Partide parvoviirus

C

A

C

G

C

C

C

A

A

C

A

Hanede parvoviirus

C

T

C

G

C

C

C

A

A

T

A

Vaktsiini tüve võib leida põrnast vähemalt 35 päeva jooksul.

Pardipoegadel, kelle ei ole maternaalselt ülekantavaid antikehi, tekib immuunsus 14 päeva pärast esimesel elupäeval tehtud ühekordset vaktsineerimist.

1 päeva vanuste, ilma maternaalselt üle kantavate antikehadeta pardipoegade vaktsineerimisel ei saa välistada mõnikord esinevat väikest mõju nende kasvule.

Pakendi suurused:

Antigeeni suspensioon:

Tüüp I klaasviaal butüülelastomeersulguriga

Pappkarbis 10 viaali, igas 500 doosi

Pappkarbis 1 viaal 2500 doosiga

Lahusti:

Polüpropüleen kotid butüülelastomeer sulguriga

Pappkarbis 10 kotti, igas 500 doosi

Pappkarbis 1 kotti 2500 doosiga

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Kommentaarid