Pexion (imepitoin) - QN03AX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Pexion
ATC: QN03AX90
Toimeaine: imepitoin
Tootja: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Pexion

imepitoiin

See on ravimi Pexion Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Pexioni kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Pexioni kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Pexion ja milleks seda kasutatakse?

Pexion on veterinaarravim, mida kasutatakse teadmata põhjusega (idiopaatilisest) epilepsiast põhjustatud generaliseerunud (suuremat osa või kogu aju haaravate) krambihoogude esinemissageduse vähendamiseks koertel. Seda võib kasutada üksnes pärast alternatiivsete ravivõimaluste hoolikat kaalumist. Pexion sisaldab toimeainena imepitoiini.

Kuidas Pexioni kasutatakse?

Pexion on retseptiravim ja seda turustatakse tablettidena. Annus arvutatakse koera kehamassi põhjal – Pexioni ravi alustatakse annusest 10 mg kehamassi kg kohta kaks korda ööpäevas. Kui pärast üht nädalat ei ole krambihood piisava kontrolli all, võib veterinaarkirurg suurendada annust 50–100% võrra maksimaalse annuseni 30 mg kehamassi kg kohta kaks korda ööpäevas.

Kuidas Pexion toimib?

Pexioni toimeaine imepitoiin on epilepsiaravim. Epilepsiat põhjustab aju elektriline liigtalitlus. Imepitoiin aktiveerib osaliselt neurotransmitteri gamma-aminovõihappe (GABA; aine, mis vähendab aju elektrilist talitlust) retseptorid ajus. Neurotransmitterid nagu GABA on keemilised ained, mis vahendavad närvirakkudevahelisi signaale. GABA retseptorite aktiveerimisega suurendab imepitoiin GABA toimet ja aitab ära hoida krambihooge. Imepitoiinil on samuti nõrk kaltsiumikanaleid blokeeriv toime. Kaltsiumikanalid on avaused, mille kaudu kaltsiumiioonid sisenevad närvirakku, võimaldades elektriimpulssidel ühest närvirakust teise üle kanduda. Ka see võib aidata krambihoogude teket kontrolli all hoida.

Milles seisneb uuringute põhjal Pexioni kasulikkus?

ELi väliuuringus (226 koera) vähendas Pexion annuses 10–30 mg kehamassi kg kohta kaks korda ööpäevas generaliseerunud krambihoogude keskmist arvu kuus 20 ravinädala järel 2,3 krambihoolt 1,1 krambihoole. Fenobarbitaal (samuti epilepsiaravim) vähendas krambihoogude keskmist arvu kuus 2,4-lt 1,1-le. 12-nädalase hindamisetapi vältel ei esinenud generaliseerunud krambihooge 47%-l (30 koeral 64-st) Pexioniga ravitud koertest ning 58%-l (51 koeral 88-st) fenobarbitaaliga ravitud koertest. Kuigi krambihoogudeta koeri oli Pexioni rühmas vähem kui fenobarbitaali rühmas, toimis Pexion osal koertest hästi. Et kõrvalnähud olid Pexioni kasutamisel harvemad kui fenobarbitaali korral, siis on Pexion mõnedel koertel ravimi ohutusprofiili arvesse võttes sobiv ravivõimalus.

Teises, USAs tehtud väliuuringus (151 koera) ei esinenud generaliseerunud krambihooge 21%-l koertest (21 koera 99-st), keda raviti 12 nädala vältel Pexioniga fikseeritud annuses 30 mg kehamassi kg kohta kaks korda ööpäevas, samas kui näivat ravimit saanud koerte rühmas oli see näitaja 8%

(4 koera 52-st). 25%-l koertest ei tekkinud Pexionile ravivastust ja nende krambihoogude arv kas jäi samaks või suurenes.

Mis riskid Pexioniga kaasnevad?

Pexioni kergekujulised ja enamasti lühiaegsed kõrvalnähud olid polüfaagia (liigsöömine), anoreksia (isukaotus), hüperaktiivsus, polüuuria (uriinikoguse suurenemine), polüdipsia (liigne veetarbimine), unisus, hüpersalivatsioon (liigne ilaeritus), oksendamine, ataksia (lihasliigutuste koordineerimatus), apaatia (huvipuudus ümbritseva suhtes), kõhulahtisus, meelesegadus, pilkkile prolaps (nn kolmanda silmalau esiletungimine läbi silma), nägemise halvenemine ja helitundlikkus.

Pexioni ei tohi kasutada maksa-, neeru- või südametalitluse raske häirega koertel.

Pexioni efektiivsust epileptilise staatusega ja seeriaepilepsiahoogudega koertel ei ole uuritud. Seetõttu ei tohi Pexioni kasutada seeriaepilepsiahoogude (krambihood, mis korduvad lühikeste ajavahemike tagant) ja epileptilise staatusega (püsivad krambid) koertel esmavaliku ravimina.

Pexion kohta teatatud piirangute ja kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Ravimi juhuslikul allaneelamisel (eriti kui ravimit on neelanud laps) tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tablettide juhusliku allaneelamise vältimiseks tuleb pärast üheks manustamiskorraks vajaliku arvu tablettide pudelist väljavõtmist sellele kork kohe peale tagasi keerata.

Miks Pexion heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Pexioni kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Pexioni kohta

Euroopa Komisjon andis Pexionile müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 25. veebruaril 2013.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Pexioni kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Pexioni kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2017.

Kommentaarid