Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Porcilis ColiClos
ATC: QI09AB08
Toimeaine: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Tootja: Intervet International BV

Artikli sisu

A.BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJAD JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogiliste toimeainete tootja nimi ja aadress Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Intervet UK Ltd

Walton Manor, Walton, Milton Keynes

Buckinghamshire, MK7 7AJ, Ühendkuningriik

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutav tootja nimi ja aadress Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Toimeaine, mis põhimõtteliselt on bioloogilist päritolu ja mõeldud passiivse immuunsuse esile kutsumiseks ei kuulu Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse.

Abiained (kaasa arvatud adjuvandid), mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1 on lubatud ained, millele Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele või neid loetakse Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvateks, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

Kommentaarid