Estonian
Valige veebisaidi keel

Porcilis PCV (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Porcilis PCV
ATC: QI09AA07
Toimeaine: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Tootja: Intervet International BV

A. BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJAD JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogilise toimeaine tootjate nimi ja aadress

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer HOLLAND

Burgwedel Biotech GmbH

Im Langen Felde 5

30938 Burgwedel

SAKSAMAA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer HOLLAND

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Toimeaine, mis põhimõtteliselt on bioloogilist päritolu ja mõeldud aktiivse immuunsuse esile kutsumiseks ei kuulu määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse.

Abiained (kaasa arvatud adjuvandid), mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on kas lubatud ained, millele Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele, või määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvad, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

Kommentaarid