Estonian
Valige veebisaidi keel

Poulvac E. coli (Live aroA gene deleted Escherichia coli,...) – Pakendi märgistus - QI01AE04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Poulvac E. coli
ATC: QI01AE04
Toimeaine: Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195
Tootja: Zoetis Belgium SA
EstonianEstonian
Muutke keel

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kartongkarp ühe viaaliga, mis sisaldab 2500 või 5000 või 10 000 või 20 000 annust Kartongkarp kümne viaaliga, mis sisaldavad 2500 või 5000 või 10 000 või 20 000 annust

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Poulvac E. coli suspensiooni lüofilisaat kanade ja kalkunite spreina vaktsineerimiseks või joogivees manustamiseks kanadele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Toimeaine:

Elus eemaldatud aroA geeniga Escherichia coli, tüüp O78, 5,2 x 106 - 9,1 x 108 CFU annuse kohta

3.RAVIMVORM

Suspensiooni lüofilisaat spreina vaktsineerimiseks või joogivees manustamiseks

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1 x 2500 annust, 10 x 2500 annust

1 x 5000 annust, 10 x 5000 annust

1 x 10 000 annust, 10 x 10 000 annust 1 x 20 000 annust, 10 x 20 000 annust

5.LOOMALIIGID

Kanad ja kalkunid.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Spreina vaktsineerimine või joogivees manustamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kuni 2 tundi.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas.

Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/12/140/001

EU/2/12/140/002

EU/2/12/140/003

EU/2/12/140/004

EU/2/12/140/005

EU/2/12/140/006

EU/2/12/140/007

EU/2/12/140/008

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot{number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KLAASVIAAL

1/10 X 2500, 5000, 10 000, 20 000 annust

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Poulvac E. coli suspensiooni lüofilisaat spreina vaktsineerimiseks või joogivees manustamiseks

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Elus E. coli : 5,2 x 10 6 - 9,1 x 108 CFU/annus

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

2500 annust

5000 annust

10000 annust

20000 annust

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Spreina vaktsineerimine või joogivees manustamine.

5.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid