Estonian
Valige veebisaidi keel

Poulvac E. coli (Live aroA gene deleted Escherichia coli,...) – Pakendi infoleht - QI01AE04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Poulvac E. coli
ATC: QI01AE04
Toimeaine: Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195
Tootja: Zoetis Belgium SA

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

Poulvac E. coli suspensiooni lüofilisaat kanade ja kalkunite spreina vaktsineerimiseks või joogivees manustamiseks kanadele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIA

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya Girona HISPAANIA

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Poulvac E. coli suspensiooni lüofilisaat kanade ja kalkunite spreina vaktsineerimiseks või joogivees manustamiseks kanadele

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks annus sisaldab:

 

Elus eemaldatud aroA geeniga Escherichia coli,

5,2 x 106 – 9,1 x 108 CFU*

tüüp O78, tüvi EC34195

 

* Kolooniaid moodustavad ühikud kasvatatuna Petri tassidel trüptilisel sojaagarigal

Kreemikas lüofilisaat.

Lahustamisel läbipaistev kuni valkjaskollane ja läbipaistmatu suspensioon, olenevalt kasutatava lahusti kogusest.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Broileritibude, tulevaste munakanade/sugukanade ja kalkunite aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada Escherichia coli serotüübiga O78 seotud suremust ja kahjustusi (perikardiit, perihepatiit, õhukotipõletik).

Immuunsuse teke:

Kanad: 2 nädalat pärast manustamist kahjustuste vähendamiseks. Suremuse vastase näidustuse immuunsuse tekke aeg ei ole kindlaks määratud.

Kalkunid: 3 nädalat pärast teist vaktsineerimist kahjustuste ja suremuse vähendamiseks. Immuunsuse kestus:

Kanad: 8 nädalat kahjustuste vähendamiseks ja 12 nädalat suremuse vähendamiseks (spreina). 12 nädalat kahjustuste ja suremuse vähendamiseks (joogivees).

Kalkunid: immuunsuse kestus ei ole kindlaks määratud.

Ristuva kaitse uuring näitas E. coli serotüüpide O1, O2 ja O18 põhjustatud õhukotipõletiku sageduse ja ägeduse vähenemist spreina manustamisel kanadele. Immuunsuse tekke aega ja immuunsuse kestust nendele serotüüpidele ei ole kindlaks määratud.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte vaktsineerida linde, kes saavad antibakteriaalset või immunosupressiivset ravi.

6.KÕRVALTOIMED

Ei ole.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Kanad (broilerid, tulevased munakanad/sugukanad) ja kalkunid.

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Kanad: üks annus vaktsiini alates 1 päeva vanusest jämeda spreina manustamisel või üks annus vaktsiini alates 5 päeva vanusest joogiveega manustamisel.

Kalkunid: üks annus vaktsiini alates 1 päeva vanusest, millele 3 nädalat hiljem järgneb teine annus vaktsiini jämeda spreina.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Jämeda spreina manustamine kanadele ja kalkunitele või joogivees manustamine kanadele.

Spreina manustamine:

Kasutada vaktsineerimiseks puhtaid materjale ja lülitada ventilatsioon välja kuni 15 minutiks pärast vaktsineerimist.

Eemaldada kinnitus ja kork. Täita viaal poolenisti toatemperatuuril kloorivaba veega. Kork tagasi panna ja loksutada hoolikalt kuni lahustumiseni. Valada manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin puhtasse anumasse ja lisada kloorivaba vett vaktsiini edasiseks lahustamiseks, et saavutada ühtlane jaotumine lindudele pihustamisel.

Selles pihustis ei tohi kasutada desinfektante ega teisi aineid, mis kahjustavad elusvaktsiini toimet. Lahjendada ja manustada manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini üks annus valmisvaktsiini linnu kohta, vastavalt oma jämepihustusseadmete juhendile. Soovitatav 1 annuse maht on 0,1 kuni 0,5 ml. Pihustamiskaugus peaks olema 30 kuni 80 cm loomade kohal ja soovitatav tilga suurus on üle 100 µm.

Joogivees manustamine:

Veenduge, et kõik kanalid, torud, künad ja jootjad on korralikult puhtad ning vabad igasugustest desinfektantide, detergentide, seebi jms jääkidest. Kokkupuude desinfektandiga muudab vaktsiini ebaefektiivseks.

Laske vesi ära juua, et enne vaktsiini manustamist oleks veetase jootjates minimaalne. Kogu torustik tuleb tavalisest veest tühjendada, nii et jootjad sisaldavad ainult vaktsiiniga vett.

Enne vaktsineerimist võib vaja olla vett mitte anda olemaks kindel selles, et kõik linnud vaktsineerimise ajal joovad.

Avage vaktsiiniviaal vee all ning lahustage anumas täielikult. Ampulli ja selle otsa peab vees loputades hoolikalt lõpuni tühjendama. Ärge poolitage suuri viaale, et kasutada vaktsiini rohkem kui ühes hoones või jootmissüsteemis, sest see võib põhjustada segamisvigu.

Kasutage külma ja värsket mittekloreeritud vett, mis ei sisalda metalliioone. Vee kvaliteedi parandamiseks ja bakterite stabiilsuse suurendamiseks võib veele lisada väikese rasvasisaldusega (st < 1% rasva) lõssipulbrit (2–4 grammi liitri kohta) või lõssi (20–40 ml liitri vee kohta).

Ideaalolukorras tuleks vaktsiin manustada sellise koguse veega, mille linnud 3 tunni jooksul ära joovad. Eesmärk on anda igale linnule üks annus. Üldreeglina lisatakse lahustatud vaktsiin kloorivabale ja värskele veele vahekorras 1000 annust vaktsiini 1 liitri vee kohta iga vanusepäeva kohta 1000 tibule, näiteks 1000 kümnepäevase tibu kohta on vaja 10 liitrit. Kahtluse korral mõõtke tarbitava vee kogus päev enne vaktsiini manustamist.

Lahustatud vaktsiin manustatakse lindudele kohe pärast lahustamist.

Vältige vaktsiinisuspensiooni kokkupuudet päikesevalgusega.

10.KEELUAEG

0 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida ja transportida külmas (2 °C–8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil. Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta: Vaktsineerida ainult terveid linde.

Mitte kasutada antibiootikumiravi 1 nädala jooksul enne ja pärast vaktsineerimist, sest antibiootikumiravi võib kahjustada vaktsiini tõhusust.

Informatsioon maternaalsete antikehade kõrge taseme mõju kohta tõhususele puudub.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Vaktsiinitüvi on kanadel kudedes (maks, süda) leitav kuni 6 päeva ja kalkunitel kudedes (rinna- õhukotid) 4 päeva pärast vaktsineerimist. Vaktsineeritud linnud võivad vaktsiinitüve väljaheidetega

eritada kuni 5 nädalat (kanad) või 7 päeva (kalkunid) pärast vaktsineerimist ja vaktsiin võib püsida keskkonnas kuni nuuma- või kasvuperioodi lõpuni (kanad) või 7 päeva (kalkunid). Seetõttu on soovitatav pärast nuuma- või kasvuperioodi lõpetamist puhastada ja desinfitseerida linnumajad, kus vaktsiini kasutati.

Vaktsiinitüvi võib üle kanduda vaktsineeritud lindudega kokkupuutuvatele lindudele. Vaktsiinitüve on võimalik identifitseerida bioloogilistel söötmetel tema kasvu iseärasuste tõttuta kasvab normaalselt MacConkey ja trüptikaas-sojaagaril, kuid kolooniaid ei teki ilma aromaatsete aminohapeteta söötmetel (minimaalne agar).

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Rakendada tavalisi aseptilisi ettevaatusabinõusid kõikidel manustamisprotseduuridel. Manustajal soovitatakse manustamise ajal kasutada silmade kaitset, kindaid ja suu-nina maski.

Immuunosupressiooniga inimesed ei tohi vaktsiini manustamise juures viibida. Pärast kasutamist desinfitseerida käed ja seadmed.

Vaktsineeritud loomadega tegelev personal peab järgmina üldised hügieenireegleid ja olema eriti ettevaatlik hiljuti vaktsineeritud loomade allapanu käitlemisel.

Teised ettevaatusabinõud:

Immuniseerimist peab lugema üheks osaks komplekssest tõrjeprogrammist, mis tegeleb kõikide oluliste hügieeni-ja tervisefaktoritega kodulindudel.

Munemisperiood:

Mitte kasutada munevatel lindudel või 6 nädala jooksul enne munemisperioodi algust.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Pärast vaktsiini 10-kordset üleannustamist ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Vaktsiin tarnitakse I tüüpi borosilikaatklaasist 10 ml või 50 ml viaalis bromobutüülkummist korgi ja alumiiniumkinnitusega.

Kartongkarp ühe 2500, 5000, 10 000 või 20 000 annust sisaldava viaaliga.

Kartongkarp kümne 2500, 5000, 10 000 või 20 000 annust sisaldava viaaliga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România S.R.L.

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Kommentaarid