Purevax RCPCh (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RCPCh
ATC: QI06AX
Toimeaine: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Tootja: Merial

Artikli sisu

PUREVAX RCPCH

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused. See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge palun oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Purevax RCPCh?

Purevax RCPCh on vaktsiin, mis sisaldab järgmisi toimeaineid:

kasside nõrgestatud rinotrahheiit-herpesviirus (tüvi FHV F2);

inaktiveeritud (hävitatud) kalitsiviroosi antigeenid (tüved FCV 431 ja G1);

nõrgestatud bakter Chlamydophila felis (tüvi 905);

kasside nõrgestatud panleukopeeniaviirus (tüvi PLI IV).

Purevax RCPCh on lüofilisaat (külmkuivatatud graanulid) ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks.

Milleks Purevax RCPCh-d kasutatakse?

Purevax RCPCh-d kasutatakse vähemalt 8-nädalaste kasside vaktsineerimiseks järgmiste haiguste vastu:

kasside viiruslik rinotrahheiit (herpesviirusest põhjustatud gripilaadne haigus);

kasside kalitsiviroos (kalitsiviirusest põhjustatud gripilaadne haigus, millega kaasneb suupõletik);

klamüdioos (bakterist C. felis põhjustatud gripilaadne haigus);

kasside panleukopeenia (parvoviirusest põhjustatud raske haigus, mis põhjustab verist kõhulahtisust).

Vaktsiin aitab nende haiguste sümptomeid leevendada. See aitab vähendada ka viiruse eritumist kalitsiviiruse nakkuse korral. Vaktsiin aitab vähendada ka panleukopeeniast põhjustatud suremust.

Pärast Purevax RCPCh valmistamist süstitakse seda 1 ml naha alla. Kasse süstitakse esmakordselt vähemalt kaheksa nädala vanuses ja teine süst tehakse kolm kuni neli nädalat hiljem. Emalt päritud antikehade suure sisalduse korral tuleks kassi esimene vaktsineerimine edasi lükata 12 nädala vanuseni. Kassi tuleb revaktsineerida kõikide komponentide vastu ühe aasta möödumisel esimesest vaktsineerimiskuurist ning seejärel rinotrahheiidi, kalitsiviroosi ja klamüdioosi vastu igal aastal ja panleukopeenia vastu iga kolme aasta järel.

Kuidas Purevax RCPCh toimib?

Purevax RCPCh on vaktsiin. Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke kaitsemehhanisme) ennast haiguste eest kaitsma. Purevax RCPCh sisaldab vähesel hulgal nõrgestatud või hävitatud viirusi ja baktereid, mis põhjustavad eespool loetletud haigusi.

Kui kassile manustatakse vaktsiini, peab immuunsüsteem nõrgestatud või hävitatud viirusi ja nõrgestatud baktereid võõrasteks ning tekitab nende vastu antikehi. Kui immuunsüsteem puutub viiruste või bakteritega kokku hiljem uuesti, on see võimeline tekitama antikehi kiiremini. Antikehad aitavad kaitsta haiguste eest, mida põhjustavad need viirused või bakterid. Nende bakteritega hiljem elu jooksul kokku puutudes kass ei nakatu või nakatumise korral on haigus kergekujulisem.

Kuidas Purevax RCPCh-d uuriti?

Purevax RCPCh efektiivsust uuriti mitmes laboriuuringus, kus kasse vaktsineeriti ja nakatati virulentse herpesviiruse, kalitsiviiruse, bakteriga C. felis või parvoviirusega. Purevax RCPCh väliuuringutes vaadeldi põhivaktsineerimisskeemi (2 süsti 3–4-nädalaste intervallidega) ja revaktsineerimisskeemi (ainult üks süst). Nendes osalesid noored ja täiskasvanud eri tõugudest kassid, kuid mitte väikesed kassipojad. Efektiivsust mõõdeti põhiliselt vaktsiinis sisalduvate viiruste ja bakterite vastaste antikehade sisalduse järgi veres.

Milles seisneb uuringute põhjal Purevax RCPCh kasulikkus?

Laboritingimustes tõestati, et Purevax RCPCh kaitses eespool nimetatud haiguste vastu. Põhivaktsineerimise väliuuringus suurenes kasside rinotrahheiit-herpesviiruse, kalitsiviiruse ja kasside panleukopeenia viiruse vastaste antikehade sisaldus. Bakteri C. felis vastaste antikehade sisalduse tõusu ei olnud võimalik kindlaks määrata, sest kasside antikehade sisaldus oli uuringu algul suur. Revaktsineerimise uuringus püsisid rinotrahheiit-herpesviiruse, kalitsiviiruse nakkuse, kasside panleukopeenia ja bakteri C. felis vastaste antikehade sisaldused suured või veidi suunenenutena.

Mis riskid kaasnevad Purevax RCPCh-ga?

Kassidel tekib vahetevahel ajutine apaatia (huvi kadumine ümbruskonna vastu) ja anoreksia (isutus), samuti hüpertermia (kehatemperatuuri tõus), mis kestab üks või kaks päeva. Süstekohal võib tekkida paikne reaktsioon, millega kaasneb vähene valu puudutamisel, kihelus või turse, mis ühe-kahe nädalaga kaob. Purevax RCPCh kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Purevax RCPCh-d ei tohi kasutada tiinetel kassidel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku iseenesele süstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti. Nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed ei tohi vaktsiini käsitseda. Juhuslikul iseenesele süstimisel peavad need inimesed arstile teatama, et nad on süstinud endale klamüüdia elusvaktsiini.

Miks Purevax RCPCh heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Purevax RCPCh kasulikkus kasutamisel vähemalt kaheksanädalaste kasside aktiivseks immuniseerimiseks eespool nimetatud haiguste vastu on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ning soovitas anda Purevax RCPCh-le müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Purevax RCPCh kohta

Euroopa Komisjon väljastas Purevax RCPCh müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele MERIAL 23. veebruaril 2005.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 25. jaanuar 2008.

Kommentaarid