Quadrisol (vedaprofen) - QM01AE90

Quadrisol

vedaprofeen

See on ravimi Quadrisol Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Quadrisoli kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Quadrisoli kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Quadrisol ja milleks seda kasutatakse?

Quadrisol on veterinaarravim, mida kasutatakse hobustel valu leevendamiseks ja lihaste, luude, liigeste ja pehmekudede vigastuste tõttu tekkinud põletiku vähendamiseks. Quadrisoli tohib kasutada ka operatsioonijärgse valu leevendamiseks ja põletiku vähendamiseks. Ravim sisaldab toimeainena vedaprofeeni.

Kuidas Quadrisoli kasutatakse?

Quadrisoli turustatakse suukaudse geelina. Seda manustatakse kuni kahe nädala jooksul kaks korda ööpäevas enne söötmist. Operatsiooni eel kasutamisel antakse ravimit vähemalt 3 tundi enne operatsiooni ja ravi tohib kesta kuni ühe nädala. Manustatav geelikogus kohandatakse looma kehamassile.

Quadrisol on retseptiravim.

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Quadrisol toimib?

Quadrisol sisaldab vedaprofeeni, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite klassi. Vedaprofeen blokeerib prostaglandiinide tekkimises osaleva ensüümi tsüklooksügenaasi. Prostaglandiinid tekitavad põletikku, valu ja palavikku tekitavad ained. Vedaprofeen vähendab neid haigussümptomeid.

Milles seisneb uuringute põhjal Quadrisoli kasulikkus?

Quadrisoli uuriti nii labori- kui ka väliuuringutes. Uuringutes uuriti suurt arvu luu-, lihaste, pehmekudede ja liigeseprobleemidega hobuseid. Quadrisoli suukaudne geel parandas lonkamist ja pehmekudede vigastusi hobustel, selle ravivastus oli sarnane fluniksiniinmeglumiini ja fenüülbutasooni (nende haigusseisundite ravimiseks kasutatavad teised NSAID-ravimid) ravivastustega.

Mis riskid Quadrisoliga kaasnevad?

Quadrisoli kõrvalnähud on sarnased selle ravimiklassi (NSAID-ravimid) kõrvalnähtudega, nt letargia või suu-, mao-, soolekahjustused (sh pehme väljaheide või kõhulahtisus) ja neerukahjustused. Hobustel on teatatud ka lööbe (urtikaaria) esinemisest. Ravimi manustamise lõpetamisel kõrvalnähud enamasti kaovad.

Quadrisoli ei tohi anda mao- ja soolehäirete ning südame-, maksa- ja neerutalitluse vaegusega hobustele. Seda ei tohi anda alla 6-kuustele varssadele ja lakteerivatele märadele.

Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti.

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha inimtoiduks tarvitada. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, enne kui piima tohib inimtoiduks tarvitada.

Quadrisoliga ravitud hobuste liha keeluaeg on 12 päeva. Ravimit ei tohi kasutada hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Miks Quadrisol heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Quadrisoli kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Quadrisoli kohta

Euroopa Komisjon andis Quadrisoli müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 4. detsembril 1997.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Quadrisoli kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Quadrisoli kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2017.

Kommentaarid