Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI07AA02

Artikli sisu

A.BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(D) JA TOOTMISLOA HOIDJA(D), KES VASTUTAB (VASTUTAVAD) RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Bioloogilis(t)e toimeaine(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

VIRBAC S.A.

Ière Avenue 2065m L.I.D.

06516 Carros

Prantsusmaa

Müügiloa andis 22. detsembril 1997 Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale – Direction de la Pharmacie et du médicament – République Française.

Ravimipartii väljastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

VIRBAC S.A.

Ière Avenue 2065m L.I.D.

06516 Carros

Prantsusmaa

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Retseptiravim.

Import, turustamine, tarnimine ja /või kasutamine on või võivad kindlate liikmesriikide territooriumil või osal territooriumist olla keelatud vastavalt kohalikule, rahvuslikule loomatervishoiu poliitikale. Iga isik kes plaanib importida, turustada, tarnida, ja/või kasutada Rabigen SAG2 peab enne ravimi importi, turustamist, tarnimist ja/või kasutamist konsulteerima vastava liikmesriigi vastutava ametkonnaga vaktsineerimispoliitika osas.

Kasutamisõigus on piiratud vastavalt pädevate ametkondade määratule.

C.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE OSAS

Ei kohaldata.

D.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid