Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Pakendi märgistus - QI07AA02

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

200 tk PAKENDIIS

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Rabigen SAG2 suukaudne suspensioon punarebastele ja kährikutele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

Elus, nõrgestatud marutaudi viirus, tüvi SAG2……….Iga annus sisaldab vähemalt 8 log 10 CCID50*

*CCID50: rakukultuure 50% ulatuses nakatav doos

Abiained:

Peibutav kest (sööt) sisaldab biomarker tetratsükliini.

3.RAVIMVORM

Suukaudne suspensioon.

4.PAKENDI SUURUS

200 (4 x 50) vaktsiini sisaldavat sööta karbis.

5.LOOMALIIGID

Punarebane (Vulpes Vulpes) ja kährik (Nyctereutes procyonoides).

6.NÄIDUSTUS(ED)

Punarebaste ja kährikute aktiivne immuniseerimine, et vältida marutaudi viirusega nakatumist. Immuunsus kestab vähemalt kuus kuud.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Rebastele ja kährikutele ette nähtud söödad levitatakse marutaudivastaste vaktsineerimiskampaaniate raames käsitsi või õhust. Ühe sööda manustamisest piisab, et tagada aktiivse immuunsuse teke, mis kaitseb marutaudi viirusega nakatumise eest.

Levitatavate söötade hulk sõltub topograafiast ja sihtliikide populatsioonist.

Minimaalne levitatavate söötade hulk:

13 sööta ühe ruutkilomeetri kohta neis piirkondades, kus rebaste/kährikute asustustiheduse indeks on võrdne või vähem kui kolm rebast/kährikut kümne kilomeetri kohta.

-20 sööta ühe ruutkilomeetri kohta neis piirkondades, kus rebaste/kährikute asustustiheduse indeks on rohkem kui kolm rebast/kährikut kümne kilomeetri kohta.

8.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Soovitav on kasutada kummikindaid.

Käesolevat vaktsiini käsitsevad ja levitavad isikud peavad olema marutaudi vastu vaktsineeritud.

Langenud immuunsuse või immuunpuudulikkusega inimestel ei ole lubatud antud vaktsiini käsitseda. Inimese otsesel kokkupuutel antud vaktsiini toimeainega tuleb koheselt pöörduda arsti poole ning näidata arstile ravimi pakendit või pakendi infolehte.

Sihtloomaliikidel ei ole kõrvaltoimetest teatatud.

Kuna antud vaktsiin sisaldab gentamütsiini jääke ning biomarkerina tetratsükliini, võib see põhjustada ülitundlikkusreaktsioone koduloomadel, kes on sööda juhuslikult ära söönud.

Oksendamisest mao talumatuse tõttu (potentsiaalselt põhjustatud alumiiniumi-/PVC-kotikese tõttu osana söötvaktsiinist) on teatatud koertel, kes on sööda kogemata alla neelanud.

9.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

10.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida sügavkülmas temperatuuril i -40°C kuni -20°C.

Hoida valguse eest kaitstult. Karbid hoida tihedalt suletuna.

11.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Veterinaarpreparaadi jäägid või vaktsiini levitamise l päeva lõpus järelejäänud söödad tuleb hävitada keetes, põletades või vastavaks otstarbeks ette nähtud ning vastavate ametkondade poolt heakskiidetud desinfektanti kasutades.

12.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Dokument on mõeldud nõuetekohaselt määratud pädevatele asutustele.

Veterinaarravimi tootmine, import, omamine, müük, tarnimine ja/või kasutamine on või võib olla mõnede liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist siseriiklike õigusaktide kohaselt keelatud.

13.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

14.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC S.A.

Ière Avenue 2065m L.I.D.

06516 Carros

Prantsusmaa

15.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/00/021/001

16.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

BN {number}

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

400 tk PAKENDIS

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Rabigen SAG2 suukaudne suspensioon punarebastele ja kährikutele.

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

Elus, nõrgestatud marutaudi viirus, tüvi SAG2……….Iga annus sisaldab vähemalt 8 log 10 CCID50*

*CCID50: rakukultuure 50% ulatuses nakatav doos

Abiained:

Peibutav kest (sööt) sisaldab biomarker tetratsükliini.

3.RAVIMVORM

Suukaudne suspensioon.

4.PAKENDI SUURUS

400 (2 x 200) vaktsiini sisaldavat sööta karbis.

5.LOOMALIIGID

Punarebane (Vulpes Vulpes) ja kährik (Nyctereutes procyonoides).

6.NÄIDUSTUS(ED)

Punarebaste ja kährikute aktiivne immuniseerimine, et vältida marutaudi viirusega nakatumist. Immuunsus kestab vähemalt kuus kuud.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Rebastele ja kährikutele ette nähtud söödad levitatakse marutaudivastaste vaktsineerimiskampaaniate raames käsitsi või õhust. Ühe sööda manustamisest piisab, et tagada aktiivse immuunsuse teke, mis kaitseb marutaudi viirusega nakatumise eest.

Levitatavate söötade hulk sõltub topograafiast ja sihtliikide populatsioonist.

Minimaalne levitatavate söötade hulk:

13 sööta ühe ruutkilomeetri kohta neis piirkondades, kus rebaste/kährikute asustustiheduse indeks on võrdne või vähem kui kolm rebast/kährikut kümne kilomeetri kohta.

-20 sööta ühe ruutkilomeetri kohta neis piirkondades, kus rebaste/kährikute asustustiheduse indeks on rohkem kui kolm rebast/kährikut kümne kilomeetri kohta.

8.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Soovitav on kasutada kummikindaid.

Käesolevat vaktsiini käsitsevad ja levitavad isikud peavad olema marutaudi vastu vaktsineeritud.

Langenud immuunsuse või immuunpuudulikkusega inimestel ei ole lubatud antud vaktsiini käsitseda. Inimese otsesel kokkupuutel antud vaktsiini toimeainega tuleb koheselt pöörduda arsti poole ning näidata arstile ravimi pakendit või pakendi infolehte.

Sihtloomaliikidel ei ole kõrvaltoimetest teatatud.

Kuna antud vaktsiin sisaldab gentamütsiini jääke ning biomarkerina tetratsükliini, võib see põhjustada ülitundlikkusreaktsioone koduloomadel, kes on sööda juhuslikult ära söönud.

Oksendamisest mao talumatuse tõttu (potentsiaalselt põhjustatud alumiiniumi-/PVC-kotikese tõttu osana söötvaktsiinist) on teatatud koertel, kes on sööda kogemata alla neelanud.

9.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

10.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida sügavkülmas temperatuuril -40°C kuni -20°C.

Hoida valguse eest kaitstult. Karbid hoida tihedalt suletuna.

11.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Veterinaarpreparaadi jäägid või vaktsiini levitamisel päeva lõpus järelejäänud söödad tuleb hävitada keetes, põletades või vastavaks otstarbeks ette nähtud ning vastavate ametkondade poolt heakskiidetud desinfektanti kasutades.

12.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Dokument on mõeldud nõuetekohaselt määratud pädevatele asutustele.

Veterinaarravimi tootmine, import, omamine, müük, tarnimine ja/või kasutamine on või võib olla mõnede liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist siseriiklike õigusaktide kohaselt keelatud.

13.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

14.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC S.A.

Ière Avenue 2065m L.I.D.

06516 Carros

Prantsusmaa

15.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/00/021/002

16.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

BN {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

KOTIKESEL

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Rabigen SAG2 suukaudne suspensioon punarebastele ja kährikutele

2.PARTII NUMBER

BN{number}

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

4.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MARUTAUDI VAKTSIIN, ÄRA PUUTU

Informatsioon telefonil +33 492087304

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

SÖÖDAL

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Rabigen SAG2 suukaudne suspensioon punarebastele ja kährikutele.

2.MÜÜGILOAHOIDJA

VIRBAC S.A.

Ière Avenue 2065m L.I.D.

06516 Carros

Prantsusmaa

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

BN{number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MARUTAUDI VAKTSIIN, ÄRA PUUTU

Informatsioon telefonil +334 9208 7304

Kommentaarid