Estonian
Valige veebisaidi keel

Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Pakendi infoleht - QI07AA02

PAKENDI INFOLEHT

Rabigen SAG2 suukaudne suspensioon punarebastele ja kährikutele.

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC S.A.

Ière Avenue 2065m L.I.D.

06516 Carros

Prantsusmaa

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Rabigen SAG2 suukaudne suspensioon punarebastele ja kährikutele.

3.TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Toimeaine:

Elus, nõrgestatud marutaudi viirus, tüvi SAG2………Iga annus sisaldab vähemalt 8 log 10 CCID50*

*CCID50: rakukultuure 50% ulatuses nakatav doos

Abiained:

Peibutav kest (sööt) sisaldab biomarker tetratsükliini.

4.NÄIDUSTUS(ED)

Punarebaste ja kährikute aktiivne immuniseerimine, et vältida marutaudi viirusega nakatumist. Immuunsus kestab vähemalt kuus kuud.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

6.KÕRVALTOIMED

Sihtloomaliikidel ei ole kõrvaltoimetest teatatud.

Kuna antud vaktsiin sisaldab gentamütsiini jääke ning biomarkerina tetratsükliini, võib see põhjustada ülitundlikkusreaktsioone koduloomadel, kes on sööda juhuslikult ära söönud.

Oksendamisest mao talumatuse tõttu (potentsiaalselt põhjustatud alumiiniumi-/PVC-kotikese tõttu osana söötvaktsiinist) on teatatud koertel, kes on sööda kogemata alla neelanud.

7.LOOMALIIGID

Punarebane (Vulpes Vulpes) ja kährik (Nyctereutes procyonoides).

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Ühe sööda manustamisest piisab, et tagada aktiivse immuunsuse teke, mis kaitseb marutaudi viirusega nakatumise eest.

Rebastele ja kährikutele ette nähtud söödad levitatakse marutaudivastaste vaktsineerimiskampaaniate raames käsitsi või õhust.

Levitatavate söötade hulk sõltub topograafiast ja sihtliikide populatsioonist.

Minimaalne levitatavate söötade hulk:

13 sööta ühe ruutkilomeetri kohta neis piirkondades, kus rebaste/kährikute asustustiheduse indeks on võrdne või vähem kui kolm rebast/kährikut kümne kilomeetri kohta.

20 sööta ühe ruutkilomeetri kohta neis piirkondades, kus rebaste/kährikute asustustiheduse indeks on rohkem kui kolm rebast/kährikut kümne kilomeetri kohta.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Söötasid ei tohi levitada asustatud piirkondades, maanteedel ja vesistel aladel.

10.KEELUAJAD

Ei rakendata.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida sügavkülmas temperatuuril -40°C kuni -20°C.

Hoida valguse eest kaitstult. Karbid hoida tihedalt suletuna.

12.ERIHOIATUSED

Ainult veterinaarseks kasutamiseks

Soovitav on kasutada kummikindaid.

Käesolevat vaktsiini käsitsevad ja levitavad isikud peavad olema marutaudi vastu vaktsineeritud.

Veterinaarravimi ohutust tiinuse- ja laktatsiooniperioodil ei ole uuritud. Samas ei akumuleeru marutaudiviirus ja nõrgestatud vaktsiiniviirused tavaliselt reproduktiivorganites ja teadaolevalt ei mõjuta reproduktiivtalitlust otseselt.

Langenud immuunsuse või immuunpuudulikkusega inimestel ei ole lubatud antud vaktsiini käsitseda. Inimese otsesel kokkupuutel antud vaktsiini toimeainega tuleb koheselt pöörduda arsti poole ning näidata arstile ravimi pakendit või pakendi infolehte.

Import, turustamine, tarnimine ja /või kasutamine on või võivad kindlate liikmesriikide territooriumil või osal territooriumist olla keelatud vastavalt kohalikule rahvuslikule loomatervishoiu poliitikale. Iga isik kes plaanib importida, turustada, tarnida, ja/või kasutada Rabigen SAG-2 peab enne ravimi importi, turustamist, tarnimist ja/või kasutamist konsulteerima vastava liikmesriigi vastutava ametkonnaga vaktsineerimispoliitika osas.

Kasutamisõigus on piiratud vastavalt pädevate ametkondade määratule.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Veterinaarpreparaadi jäägid või vaktsiini levitamisel päeva lõpus järelejäänud söödad tuleb hävitada keetes, põletades või vastavaks otstarbeks ette nähtud ning vastavate ametkondade poolt heakskiidetud desinfektanti kasutades.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu/.

15.LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Virbac Belgium N.V.

Virbac Belgium N.V.

Esperantolaan 4

Esperantolaan 4

B-3001 Leuven

B-3001 Leuven

Tel: +32 (0) 1 6 38 72 60

Tel: +32 (0) 1 6 38 72 60

Република България

Magyarország

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 3304 9208 7300

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika

Malta

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark

Nederland

Virbac Danmark A/S

VIRBAC NEDERLAND BV

Profilvej 1

Hermesweg 15

DK-6000 Kolding

NL-3771 ND-Barneveld

Tel: +45 7552 1244

Tel: 31 (0) 342 427 127

Deutschland

Norge

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Virbac Norge

Rögen 20

c/o Premium Pet Products

D-23843 Bad Oldesloe

Vollaveien 20A

Tel: +49 (4531) 805 111

0614 Oslo

 

Tel: +47 98 25 57 13

Eesti

Österreich

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Österreich GmbH

Uusaru 5

Hildebrandgasse 27

ET - 76505 Saue/Harjumaa

A-1180 Wien

ESTONIA

Tel: 43 (0) 1 21 834 260

Tel: +372 670 9006

 

E-post: zoovet@zoovet.ee

 

Ελλάδα

Polska

VIRBAC HELLAS A.E.

Virbac Sp. z o.o.

23 rd Klm National Road Athens-Lamia

ul. Puławska 314

145 65 Agios Stefanos

02-819 Warszawa

Athens

 

GREECE

 

Tel: +30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España

Portugal

Virbac España S.A.

VIRBAC DE Portugal

Angel Guimera 179-181

LABORATÓRIOS LDA

ES-8950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Ed13-Piso 1- Esc.3

Tel: +34 93 470 79 40

Quinta da Beloura

 

2710-693 Sintra

 

Tel: +351 219 245 020

France

România

Virbac France

VIRBAC S.A.

13ème rue – L.I.D.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06517 Carros Cedex

F-06516 Carros

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland

Slovenija

VIRBAC Ltd

VIRBAC S.A.

UK-Suffolk IP30 9 UP

1ère avenue 2065 m – L.I.D

Tel: + 44 (0) 1359 243243

F-06516 Carros

 

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland

Slovenská republika

VIRBAC S.A.

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m – L.I.D

1ère avenue 2065 m – L.I.D

F-06516 Carros

F-06516 Carros

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia

Suomi/Finland

VIRBAC SRL

VIRBAC S.A.

Via Ettore Bugatti 15

1ère avenue 2065 m – L.I.D

I-20142 Milano

F-06516 Carros

Tel: +39 02 40 92 47 1

Tel: 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος

Sverige

Panchris Feeds (Veterinary) Ltd

Virbac Danmark A/S Filial Sverige

Industrial Area Aradippou

c/o Incognito AB

7100 Larnaca

Box 1027

Cyprus

171 21 Solna

Tel: +45 7552 1244

Tel: +357 24813333

Latvija

United Kingdom

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Ltd

Uusaru 5

UK-Suffolk IP30 9 UP

ET - 76505 Saue/Harjumaa

Tel: 44 (0) 1359 243243

ESTONIA

 

 

Tel: +372 6 709 006

E-mail: zoovet@zoovet.ee

Lietuva

Hrvatska

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC S.A.

Uusaru 5

1ère avenue 2065 m – L.I.D

ET - 76505 Saue/Harjumaa

F-06516 Carros

ESTONIA

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: +372 6 709 006

 

E-post: zoovet@zoovet.ee

 

Kommentaarid