Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – Pakendi märgistus - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Sileo
ATC: QN05CM18
Toimeaine: dexmedetomidine hydrochloride
Tootja: Orion Corporation

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kartong (1 eeltäidetud süstal)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Sileo 0,1 mg/ml oromukosaalne geel koertele deksmedetomidiinvesinikkloriid

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml: 0,1 mg deksmedetomidiinvesinikkloriidi

3.RAVIMVORM

Oromukosaalne geel

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1 x 3 ml suusüstal

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Oromukosaalne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Lisada QR-kood + www.sileodog.com

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {kuu/aasta}

Pärast esmast avamist kasutada 4 nädala jooksul.

Pärast esmast avamist kasutada kuni...

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Asetage kork tagasi pärast kasutamist.

Asetage suusüstal pärast iga kasutamist viivitamata tagasi väliskarpi.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

SOOME

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/15/181/001 (1 x 3 ml suusüstal)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

Pakendi avamise kasutusjuhend:

1.

2.

3.

1.Murdke lahti valge pitser.

2.Murdke lahti kollane pitser.

3.Vajutage kollast pitserit ja tõmmake lahti.

Tekst pitseritel:

Vajutage

Tõmmake

Pappkarbi sisemisel osal:

Veenduge, et sulgemisel on koerapildid kohakuti ja karp on korralikult suletud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kartong (3 x 1, 5 x 1, 10 x 1 ja 20 x 1 eeltäidetud suusüstalt)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Sileo 0,1 mg/ml oromukosaalne geel koertele deksmedetomidiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml: 0,1 mg deksmedetomidiinvesinikkloriidi

3. RAVIMVORM

Oromukosaalne geel

4. PAKENDI SUURUS(ED)

3 suusüstalt (3 ml) pakendis

5 suusüstalt (3 ml) pakendis

10 suusüstalt (3 ml) pakendis

20 suusüstalt (3 ml) pakendis

5. LOOMALIIGID

Koer

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Oromukosaalne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {kuu/aasta}

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

Mitmikpakend ei ole mõeldud otse loomaomanikule tarnimiseks.

(ainult 5 x 1, 10 x 1 ja 20 x 1 mitmikpakendid)

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

SOOME

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/15/181/002 (3 (1 x 3 ml) suusüstalt)

EU/2/15/181/003 (5 (1 x 3 ml) suusüstalt)

EU/2/15/181/004 (10 (1 x 3 ml) suusüstalt)

EU/2/15/181/005 (20 (1 x 3 ml) suusüstalt)

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Suusüstal

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Sileo 0,1 mg/ml oromukosaalne geel

deksmedetomidiin HCl

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

0,1 mg/ml deksmedetomidiinvesinikkloriidi

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

3 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Oromukosaalne

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid