Suvaxyn CSF Marker (live Recombinant E2 gene deleted Bovine...) – Pakendi märgistus - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Suvaxyn CSF Marker
ATC: QI09AD04
Toimeaine: live Recombinant E2 gene deleted Bovine Viral Diarrhoea Virus containing Classical Swine Fever E2 (CP7_E2alf)
Tootja: Zoetis Belgium SA

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karbid 1 viaaliga, milles on 10 või 50 annust

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Suvaxyn CSF Marker, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti sigadele

2.

 

TOIMEAINE(TE) JA ABIANETE SISALDUS

 

 

Elus rekombinantne kustutatud E2 geeniga veiste viirusdiarröa viirus,

104,8 kuni 106,5 TCID50

 

mis sisaldab sigade klassikalist katku E2 (CP7_E2alf)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

RAVIMVORM

 

 

 

 

 

 

 

 

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti

 

 

 

 

 

 

4.

 

PAKENDI SUURUS(ED)

 

 

10 annust

 

 

50 annust

 

 

 

 

 

 

5.

 

LOOMALIIGID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sead.

 

 

 

 

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne kasutamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu.aasta}

Pärast lahustamist kasutada kohe.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2–8 ºC).

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS,KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/14/179/001 (10 annust)

EU/2/14/179/002 (50 annust)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Lüofilisaadi viaali etikett (10 ja 50 annust)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Suvaxyn CSF Marker, süstesuspensiooni lüofilisaat sigadele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Elus rekombinant (CP7-E2Alf)

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 annust

50 annust

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

i.m.

5.KEELUAEG

6 PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

Lahusti viaal (10 ja 50 ml)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Suvaxyn CSF Marker, lahusti

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

50 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

5.KEELUAEG

6 PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

Kasutada koheselt pärast avamist.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Kommentaarid