Vaxxitek HVT IBD (live vHVT013-69 recombinant virus) – Pakendi märgistus - QI01AD15

Artikli sisu

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

{Ampull 1000 ja 2000 doosiga}

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vaxxitek HVT+IBD

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1000 doosi

2000 doosi

4.MANUSTAMISTEE(D)

Subkutaanselt või munasse.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

{Steriilne lahusti}

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Steriilne lahusti

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

3.RAVIMVORM

4.PAKENDI SUURUS

1 pudel 200 ml

1 kott 200 ml

1 kott 400 ml

1 kott 600 ml

1 kott 800 ml

1 kott 1000 ml

1 kott 1200 ml

1 kott 1400 ml

1 kott 1600 ml

1 kott 1800 ml

1 kott 2400 ml

5.LOOMALIIGID

Kana.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Kasutada koheselt pärast ettevalmistamist.

Mitte kasutada, kui preparaat on hägune.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte lasta külmuda.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon, FRANCE

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/02/032/001

EU/2/02/032/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

Kommentaarid