Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Pakendi märgistus - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Toimeaine: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Tootja: Ceva Sante Animale

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kartongkarp 1, 3, 4, 6, 12, 24 või 48 täpiravimi aplikaatoriga

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vectra 3D täpilahus 1,5–4 kg koertele

Vectra 3D täpilahus 4–10 kg koertele

Vectra 3D täpilahus 10–25 kg koertele

Vectra 3D täpilahus 25–40 kg koertele

Vectra 3D täpilahus > 40 kg koertele

Dinotefuraan/püriproksüfeen/permetriin

2.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks täpiravimi aplikaator sisaldab 44 mg dinotefuraani / 3,9 mg püriproksüfeeni / 317 mg permetriini. Üks täpiravimi aplikaator sisaldab 87 mg dinotefuraani / 7,7 mg püriproksüfeeni / 635 mg permetriini. Üks täpiravimi aplikaator sisaldab 196 mg dinotefuraani / 17,4 mg püriproksüfeeni/ 1429 mg permetriini.

Üks täpiravimi aplikaator sisaldab 256 mg dinotefuraani / 22,7 mg püriproksüfeeni / 1865 mg permetriini.

Üks täpiravimi aplikaator sisaldab 436 mg dinotefuraani / 38,7 mg püriproksüfeeni / 3175 mg permetriini.

3.RAVIMVORM

Täpilahus.

4.PAKENDI SUURUS

1 täpiravimi aplikaator

3 täpiravimi aplikaatorit

4 täpiravimi aplikaatorit

6 täpiravimi aplikaatorit

12 täpiravimi aplikaatorit

24 täpiravimi aplikaatorit

48 täpiravimi aplikaatorit

5.LOOMALIIGID

Koerad.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Täppmanustamine.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte kasutada kassidel.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER

EU/2/13/156/001 (1 täpiravimi aplikaator 1,5–4 kg koertele) EU/2/13/156/002 (3 täpiravimi aplikaatorit 1,5–4 kg koertele) EU/2/13/156/026 (4 täpiravimi aplikaatorit 1,5–4 kg koertele) EU/2/13/156/003 (6 täpiravimi aplikaatorit 1,5–4 kg koertele) EU/2/13/156/004 (12 täpiravimi aplikaatorit 1,5–4 kg koertele) EU/2/13/156/027 (24 täpiravimi aplikaatorit 1,5–4 kg koertele) EU/2/13/156/005 (48 täpiravimi aplikaatorit 1,5–4 kg koertele) EU/2/13/156/006 (1 täpiravimi aplikaator 4–10 kg koertele) EU/2/13/156/007 (3 täpiravimi aplikaatorit 4–10 kg koertele) EU/2/13/156/028 (4 täpiravimi aplikaatorit 4–10 kg koertele) EU/2/13/156/008 (6 täpiravimi aplikaatorit 4–10 kg koertele) EU/2/13/156/009 (12 täpiravimi aplikaatorit 4–10 kg koertele) EU/2/13/156/029 (24 täpiravimi aplikaatorit 4–10 kg koertele) EU/2/13/156/010 (48 täpiravimi aplikaatorit 4–10 kg koertele) EU/2/13/156/011 (1 täpiravimi aplikaator 10–25 kg koertele) EU/2/13/156/012 (3 täpiravimi aplikaatorit 10–25 kg koertele) EU/2/13/156/030 (4 täpiravimi aplikaatorit 10–25 kg koertele) EU/2/13/156/013 (6 täpiravimi aplikaatorit 10–25 kg koertele) EU/2/13/156/014 (12 täpiravimi aplikaatorit 10–25 kg koertele) EU/2/13/156/031 (24 täpiravimi aplikaatorit 10–25 kg koertele) EU/2/13/156/015 (48 täpiravimi aplikaatorit 10–25 kg koertele) EU/2/13/156/016 (1 täpiravimi aplikaator 25–40 kg koertele) EU/2/13/156/017 (3 täpiravimi aplikaatorit 25–40 kg koertele) EU/2/13/156/032 (4 täpiravimi aplikaatorit 25–40 kg koertele) EU/2/13/156/018 (6 täpiravimi aplikaatorit 25–40 kg koertele) EU/2/13/156/019 (12 täpiravimi aplikaatorit 25–40 kg koertele) EU/2/13/156/033 (24 täpiravimi aplikaatorit 25–40 kg koertele) EU/2/13/156/020 (48 täpiravimi aplikaatorit 25–40 kg koertele) EU/2/13/156/021 (1 täpiravimi aplikaator > 40 kg koertele) EU/2/13/156/022 (3 täpiravimi aplikaatorit > 40 kg koertele) EU/2/13/156/034 (4 täpiravimi aplikaatorit > 40 kg koertele) EU/2/13/156/023 (6 täpiravimi aplikaatorit > 40 kg koertele) EU/2/13/156/024 (12 täpiravimi aplikaatorit > 40 kg koertele) EU/2/13/156/035 (24 täpiravimi aplikaatorit > 40 kg koertele) EU/2/13/156/025 (48 täpiravimi aplikaatorit > 40 kg koertele)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Täpiravimi aplikaatori etikett

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vectra 3D spot-on (1,5–4 kg)

Vectra 3D spot-on (4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on (> 40 kg)

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Täppmanustamine.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid