Versican Plus DHPPi (canine distemper virus, strain CDV Bio...) - QI07AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Versican Plus DHPPi
ATC: QI07AD04
Toimeaine: canine distemper virus, strain CDV Bio 11/A, canine adenovirus type 2, strain CAV-2 Bio 13, canine parvovirus type 2b, strain CPV-2b Bio 12/B and canine parainfluenza type 2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (all live attenuated)
Tootja: Zoetis Belgium SA

Artikli sisu

Versican Plus DHPPi

Koerte katku, adenoviiruse, parvoviiruse ja paragripiviiruse vaktsiin (elus, nõrgestatud)

Käesolev dokument on veterinaarvaktsiini Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati vaktsiini kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Versican Plus DHPPi?

Versican Plus DHPPi on veterinaarvaktsiin, mis sisaldab koerte katkuviiruse, koerte 2. tüüpi adenoviiruse, koerte 2b tüüpi parvoviiruse ja koerte 2. tüüpi paragripiviiruse nõrgestatud elusvorme. Vaktsiini Versican Plus DHPPi turustatakse süstesuspensiooni lüofilisaadi (külmkuivatatud graanulid) ja lahustina.

Milleks vaktsiini Versican Plus DHPPi kasutatakse?

Vaktsiini Versican Plus DHPPi kasutatakse koerte kaitsmiseks järgmiste haiguste eest:

koerte katk – nakkushaigus, mille korral võivad tekkida nahapaksendid koera käpapatjadel ning nohu, köha, palavik, oksendamine ja kõhulahtisus, liigne süljeeritus ja mõnel juhul krambid;

koerte 1. tüüpi adenoviirus, mis põhjustab ägeda maksapõletiku koos võimalike ikteruse sümptomitega (naha ja silmavalgete kollasus);

koerte parvoviirus – nakkushaigus, mis võib raskelt kahjustada kutsikaid, põhjustades letargiat, palavikku, oksendamist ja verist kõhulahtisust;

koerte paragripiviirus ja koerte 2. tüüpi adenoviirus, mis põhjustavad trahheobronhiiti.

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kutsikaid vaktsineeritakse alates 6 nädala vanusest subkutaanse süstega, teine süst tehakse kolme kuni nelja nädala pärast. Kordusvaktsineerimiseks tuleb manustada üks annus vaktsiini Versican Plus DHPPi iga kolme aasta järel katku, koerte adenoviiruse (1. ja 2. tüübi) ja parvoviiruse eest kaitsmiseks. Koerte paragripiviiruse eest kaitsmiseks tuleb kordusvaktsiini manustada kord aastas.

Kuidas Versican Plus DHPPi toimib?

Versican Plus DHPPi on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Versican Plus DHPPi sisaldab viiruste elusvorme, mida on haiguse tekke takistamiseks nõrgestatud. Kui koertele manustatakse vaktsiini Versican Plus DHPPi, peab

immuunsüsteem viiruseid võõraks ning tekitab nende vastu antikehi. Kui loomad puutuvad nende nakkustega hiljem uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab kaitsta loomi katku, adenoviirusest põhjustatud maksapõletiku, parvoviroosi ja trahheobronhiidi eest.

Kuidas vaktsiini Versican Plus DHPPi uuriti?

Versican Plus DHPPi efektiivsust uuriti esmalt väliuuringus, milles osales 129 koera. Versican Plus DHPPi efektiivsuse tõestamiseks hõlmas uuring laiema toimega kombineeritud vaktsiine Versican Plus DHPPi/L4 ja Versican Plus DHPPi/L4R, mis on lisaks teistele haigustele ette nähtud ka kaitsmiseks koerte katku, adenoviiruse, parvoviiruse ja trahheobronhiidi eest. Koeri vaktsineeriti kaks korda kolme- kuni neljanädalase intervalliga või neile manustati üks kord aastas üks kordusvaktsiini annus. Efektiivsuse näitaja oli antikehade sisaldus enne ja pärast vaktsineerimist.

Seejärel viidi läbi laboriuuringud, et määrata katku, koerte adenoviiruse (1. ja 2. tüübi) ja parvoviiruse eest kaitsmise aeg. Uuringutes vaktsineeriti koeri kaks korda kolmenädalase intervalliga ja kolm aastat pärast teist vaktsineerimist nakatati neid koerte katkuviirusega, koerte adenoviirusega ja koerte parvoviirusega. Efektiivsuse näitajad olid kliinilised sümptomid, kehatemperatuur ja antikehade sisaldus.

Milles seisneb uuringute põhjal Versican Plus DHPPi kasulikkus?

Väliuuring näitas, et pärast vaktsiini Versican Plus DHPPi manustamist oli antikehade sisaldus piisav, et kaitsta kõiki koeri koerte katkuviiruse ja koerte adenoviiruse eest. Koeri, kelle organismis oli piisavalt antikehi parvoviiruse vastu, oli uuringus 73–100% ja koerte paragripiviiruse vastu 73–97%. Mõnel juhul oli kutsikate immuunvastus väiksem kui täiskasvanud koertel emalt saadud antikehade tõttu, sest ema antikehad võivad blokeerida immuunvastuse vaktsineerimisele.

Laboriuuringud tõendasid, et koerte katku, koerte adenoviiruse ja koerte parvoviiruse eest kaitsmise aeg on kolm aastat.

Mis riskid vaktsiiniga Versican Plus DHPPi kaasnevad?

Versican Plus DHPPi kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud enam kui 1 koeral 100st) on kuni 5 cm suurune mööduv turse süstekohal.

Olukordades, kus võib eeldada, et kutsikas on saanud emalt väga palju antikehi, tuleb vaktsineerimiskava vastavalt kohandada.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Miks Versican Plus DHPPi heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustustel on vaktsiini Versican Plus DHPPi kasulikkus suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda vaktsiini Versican Plus DHPPi müügiloa. Vaktsiini kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu jaotises.

Muu teave Versican Plus DHPPi kohta

Euroopa Komisjon andis Versican Plus DHPPi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 4. juulil 2014. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2015.

Kommentaarid