Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Toimeaine: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Tootja: Zoetis Belgium S.A.

Artikli sisu

Versican Plus L4

Koerte leptospiroosi vaktsiin (inaktiveeritud)

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Versican Plus L4?

Versican Plus L4 on veterinaarvaktsiin, mis sisaldab Leptospira bakterite inaktiveeritud (hävitatud) tüvesid (Icterohaemorrhagiae, Canicola, Bratislava ja Grippotyphosa). Vaktsiini Versican Plus L4 turustatakse süstesuspensioonina.

Milleks vaktsiini Versican Plus L4 kasutatakse?

Vaktsiini Versican Plus L4 kasutatakse koerte kaitsmiseks leptospiroosi eest – see on bakteriaalhaigus, mis kandub edasi nakatunud uriini kaudu ja mis põhjustab verejooksu, hepatiiti (maksapõletikku) ja ikterust või nefriiti (neerupõletikku).

Vaktsiini süstitakse kutsikatele naha alla alates 6 nädala vanusest ja veel üks kord 3...4 nädalat hiljem. Kordusvaktsineerimiseks tuleb manustada üks annus vaktsiini Versican Plus L4 üks kord aastas.

Kuidas Versican Plus L4 toimib?

Versican Plus L4 on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Versican Plus L4 sisaldab Leptospira bakteri tüvesid, mis on haiguse tekke takistamiseks hävitatud (inaktiveeritud). Kui koertele manustatakse vaktsiini Versican Plus L4, peab immuunsüsteem baktereid võõraks ning tekitab nende vastu antikehi.

Kui loomad puutuvad Leptospira bakteritega hiljem uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab kaitsta looma leptospiroosi eest.

Versican Plus L4 sisaldab immuunvastuse tugevdamiseks adjuvanti (alumiiniumhüdroksiid).

Kuidas vaktsiini Versican Plus L4 uuriti?

Vaktsiini Versican Plus L4 efektiivsust uuriti väliuuringus, kus osales 129 koera. Koeri vaktsineeriti kaks korda kolme- või neljanädalase intervalliga või neile manustati üks kord aastas üks kordusvaktsiini annus. Efektiivsuse põhinäitaja oli antikehade sisaldus enne ja pärast vaktsineerimist.

Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Versican Plus L4 kasulikkus?

Väliuuring näitas, et pärast vaktsineerimist vaktsiiniga Versican Plus L4 oli uuringus 59–96% koeri, kelle organismis oli piisavalt antikehi leptospiroosi vastu. Mõnel juhul oli kutsikate immuunvastus väiksem kui täiskasvanud koertel emalt saadud antikehade tõttu.

Mis riskid vaktsiiniga Versican Plus L4 kaasnevad?

Vaktsiini Versican Plus L4 kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud enam kui 1 koeral 100st) on kuni 5 cm suurune mööduv turse süstekohal.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Miks Versican Plus L4 heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustustel on vaktsiini Versican Plus L4 kasulikkus suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda vaktsiini Versican Plus L4 müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu jaotises.

Muu teave vaktsiini Versican Plus L4 kohta

Euroopa Komisjon andis vaktsiini Versican Plus L4 müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 31. juulil 2014. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2014.

Kommentaarid