Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) – Pakendi märgistus - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Toimeaine: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Tootja: Zoetis Belgium S.A.

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Versican Plus L4 süstesuspensioon koertele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Annuse kohta (1 ml):

 

Toimeained:

 

L. interrogans’i serotüüp Icterohaemorrhagiae,

ALR tiiter ≥ 1 : 51

L. interrogans’i serotüüp Canicola,

ALR tiiter ≥ 1 : 51

L. kirschneri serotüüp Grippotyphosa,

ALR tiiter ≥ 1 : 40

L. interrogans’i serotüüp Bratislava,

ALR tiiter ≥ 1 : 51

 

 

 

3.

RAVIMVORM

 

Süstesuspensioon.

4.PAKENDI SUURUS

25 × 1 annus

50 × 1 annus

5.LOOMALIIGID

Koer.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Nahaaluseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUSED, KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu.aasta}

Pärast korgi esmast läbistamist kasutada kohe.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C–8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida valguse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-La-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER

EU/2/14/171/001

EU/2/14/171/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaal

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Versican Plus L4 koertele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

L4

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

s.c.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot: {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid