Versican Plus Pi (canine parainfluenza type-2 virus, strain...) - QI07AD08

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Versican Plus Pi
ATC: QI07AD08
Toimeaine: canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated)
Tootja: Zoetis Belgium SA

Artikli sisu

Versican Plus Pi

koerte paragripiviiruse vaktsiin (elus, nõrgestatud)

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Versican Plus Pi?

Versican Plus Pi on veterinaarvaktsiin, mis sisaldab koerte 2. tüüpi paragripiviiruse nõrgestatud elusvorme. Vaktsiini Versican Plus Pi turustatakse süstesuspensiooni lüofilisaadi (külmkuivatatud graanulid) ja lahustina.

Milleks vaktsiini Versican Plus Pi kasutatakse?

Vaktsiini Versican Plus Pi kasutatakse koerte kaitsmiseks trahheobronhiiti põhjustava koerte paragripiviiruse eest.

Kutsikaid vaktsineeritakse alates kuue nädala vanusest subkutaanse süstega, teine süst tehakse kolme kuni nelja nädala pärast. Kordusvaktsineerimiseks manustatakse üks annus vaktsiini Versican Plus Pi üks kord aastas.

Kuidas Versican Plus Pi toimib?

Versican Plus Pi on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Versican Plus Pi sisaldab viiruste elusvorme, mida on haiguse tekke takistamiseks nõrgestatud. Kui koertele manustatakse vaktsiini Versican Plus Pi, peab immuunsüsteem viiruseid võõraks ning tekitab nende vastu antikehi. Kui loomad puutuvad selle

nakkusega hiljem uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab loomi trahheobronhiidi eest kaitsta.

Kuidas vaktsiini Versican Plus Pi uuriti?

Versican Plus Pi efektiivsust uuriti väliuuringus, kus osales 129 koera. Versican Plus Pi efektiivsuse tõestamiseks hõlmas uuring laiema toimega kombineeritud vaktsiine Versican Plus DHPPi/L4 ja Versican Plus DHPPi/L4R, mis on lisaks teistele haigustele ette nähtud ka kaitsmiseks trahheobronhiidi eest. Koeri vaktsineeriti kaks korda kolme- kuni neljanädalase intervalliga või neile manustati üks kord aastas üks kordusvaktsiini annus. Efektiivsuse põhinäitajaks oli antikehade sisaldus enne ja pärast vaktsineerimist.

Milles seisneb uuringute põhjal Versican Plus Pi kasulikkus?

Väliuuring näitas, et pärast vaktsineerimist vaktsiiniga Versican Plus Pi oli uuringus 73–97% koeri, kelle organismis oli piisavalt antikehi paragripiviiruse vastu.

Mis riskid vaktsiiniga Versican Plus Pi kaasnevad?

Versican Plus Pi kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud enam kui 1 koeral 100st) on kuni 5 cm suurune mööduv turse süstekohal.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Miks Versican Plus Pi heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustustel on vaktsiini Versican Plus Pi kasulikkus suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda vaktsiini Versican Plus Pi müügiloa. Vaktsiini kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu jaotises.

Muu teave Versican Plus Pi kohta

Euroopa Komisjon andis Versican Plus Pi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 4. juulil 2014. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 05-2014.

Kommentaarid