Ypozane (osaterone acetate) – Pakendi märgistus - QG04CX90

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

KARP - 1,875 mg

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

YPOZANE 1,875 mg tabletid koertele

Osateroonatsetaat

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab 1,875 mg osateroonatsetaati.

3.RAVIMVORM

Tablett

4.PAKENDI SUURUS

7 tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Eesnäärme healoomulise suurenemise ravi isastel koertel.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei kasutata

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ei kohaldata.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/068/001

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER - 1,875 mg

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

YPOZANE 1,875 mg tabletid koertele

Osateroonatsetaat

2.MÜÜGILOAHOIDJA

VIRBAC S.A.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

PARTII

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

KARP - 3,75 mg

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

YPOZANE 3,75 mg tabletid koertele

Osateroonatsetaat

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab 3,75 mg osateroonatsetaati

3.RAVIMVORM

Tablett

4.PAKENDI SUURUS

7 tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Eesnäärme healoomulise suurenemise ravi isastel koertel.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei kasutata

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ei kohaldata.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/068/002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER - 3.75 mg

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

YPOZANE 3.75 mg tabletid koertele

Osateroonatsetaat

2.MÜÜGILOAHOIDJA

VIRBAC S.A.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

PARTII

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

KARP - 7.5 mg

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

YPOZANE 7.5 mg tabletid koertele

Osateroonatsetaat

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab 7.5 mg osateroonatsetaati

3.RAVIMVORM

Tablett

4.PAKENDI SUURUS

7 tabletti

5.LOOMALIIGID

Koerad

6.NÄIDUSTUS(ED)

Eesnäärme healoomulise suurenemise ravi isastel koertel.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei kasutata

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ei kohaldata.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/068/003

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER - 7.5 mg

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

YPOZANE 7.5 mg tabletid koertele

Osateroonatsetaat

2.MÜÜGILOAHOIDJA

VIRBAC S.A.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

PARTII

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

KARP - 15 mg

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

YPOZANE 15 mg tabletid koertele

Osateroonatsetaat

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab 15 mg osateroonatsetaati

3.RAVIMVORM

Tablett

4.PAKENDI SUURUS

7 tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Eesnäärme healoomulise suurenemise ravi isastel koertel.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Ei kasutata

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ei kohaldata.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks ─ retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/06/068/004

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

BLISTER –VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER - 15 mg

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

YPOZANE 15 mg tabletid koertele

Osateroonatsetaat

2.MÜÜGILOAHOIDJA

VIRBAC S.A.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

PARTII

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid