Zactran (gamithromycin) – Pakendi märgistus - QJ01FA95

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp (50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ZACTRAN 150 mg/ml süstelahus veistele, lammastele ja sigadele.

Gamitromütsiin

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab 150 mg gamitromütsiini,

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

50 ml

100 ml

250ml

5.LOOMALIIGID

Veis, lammas, siga

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veis ja lammas: Subkutaanseks manustamiseks.

Siga: Intramuslulaarselt manustamiseks.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Keeluajad:

Lihale ja söödavatele kudedele: Veis: 64 päeva. Lammas: 29 päeva. Siga: 16 päeva. Mitte kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada tiinetel loomadel, kelle piima plaanitakse tarvitada inimtoiduks 2 kuud (lehmad, mullikad) või 1 kuu (uted) enne oodatavat poegimist.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi avamist kasutada kuni:

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/007

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp 500 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ZACTRAN 150 mg/ml süstelahus veistele ja sigadele.

Gamitromütsiin

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab 150 mg gamitromütsiini,

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

500ml

5.LOOMALIIGID

Veis, siga

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veis: Subkutaanseks manustamiseks.

Siga: Intramuskulaarselt manustamiseks.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Keeluajad:

Lihale ja söödavatele kudedele: Veis: 64 päeva. Siga: 16 päeva.

Mitte kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada tiinetel loomadel, kelle piima plaanitakse tarvitada inimtoiduks 2 kuud enne oodatavat poegimist.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi avamist kasutada kuni

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL 100 ml, 250 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ZACTRAN 150 mg/ml süstelahus veistele, lammastele ja sigadele

Gamitromütsiin

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab 150 mg gamitromütsiini,

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUS

100 ml

250ml

5.LOOMALIIGID

Veis, lammas, siga.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

SC (veis, lammas) IM, (siga)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Keeluajad:

Lihale ja söödavatele kudedele: Veis: 64 päeva. Lammas: 29 päeva. Siga: 16 päeva. Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi avamist kasutada kuni

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

13.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prantsusmaa

14.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL, 50 ml,

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ZACTRAN 150 mg/ml süstelahus veistele, lammastele ja sigadele.

Gamitromütsiin

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

1 ml sisaldab 150 mg gamitromütsiini

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

50ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

SC (veis, lammas), IM (siga)

5.KEELUAJAD

Keeluajad: Lihale ja söödavatele kudedele:Veis: 64 päeva. Lammas: 29 Siga: 16 päeva. Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi avamist kasutada kuni

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL 500 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

ZACTRAN 150 mg/ml süstelahus veistele ja sigadele

Gamitromütsiin

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab 150 mg gamitromütsiini,

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUS

500ml

5.LOOMALIIGID

Veis, siga.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

SC (veis, lammas) IM, (siga)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

Keeluajad:

Lihale ja söödavatele kudedele: Veis: 64 päeva. Siga: 16 päeva.

Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi avamist kasutada kuni.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

13.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prantsusmaa

14.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

Kommentaarid