Zulvac 1 Bovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Pakendi märgistus - QI02AA08

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Zulvac 1 Bovis
ATC: QI02AA08
Toimeaine: inactivated bluetongue virus, serotype 1
Tootja: Zoetis Belgium SA

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väline pappkarp 1 x 20 ml, 1 x 100 ml, 1 x 240 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Zulvac 1 Bovis, süstesuspensioon veistele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Ühe 2 ml annuse kohta:

Inaktiveeritud Bluetongue viirus, serotüüp 1, tüvi BTV-1/ALG2006/01 E1 Alumiiniumhüdroksiid, saponiin ja tiomersaal.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

20 ml (10 annust)

100 ml (50 annust)

240 ml (120 annust)

5.LOOMALIIGID

Veis.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne kasutamine.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast korgi läbitorkamist kasutada kohe.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas.

Hoida valguse eest kaitstult.

Mitte lasta külmuda.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/130/001

EU/2/11/130/002

EU/2/11/130/003

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:{number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Viaali etikett 100 ml ja 240 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Zulvac 1 Bovis, süstesuspensioon veistele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Ühe 2 ml annuse kohta:

Inaktiveeritud Bluetongue viirus, serotüüp 1, tüvi BTV-1/ALG2006/01 E1 alumiiniumhüdroksiid, saponiin, tiomersaal

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

100 ml (50 annust)

240 ml (120 annust)

5.LOOMALIIGID

Veis.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne kasutamine.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast korgi läbitorkamist kasutada koheselt.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas.

Hoida valguse eest kaitstult.

Mitte lasta külmuda.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali etikett 20 ml

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Zulvac 1 Bovis, süstesuspensioon veistele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Ühe 2 ml annuse kohta:

Inaktiveeritud Bluetongue viirus, serotüüp 1, tüvi BTV-1/ALG2006/01 E1 Alumiiniumhüdroksiid, saponiin ja tiomersaal.

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

20 ml (10 annust)

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

i.m.

5.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast korgi läbitorkamist kasutada kohe.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid