Zuprevo (tildipirosin) - QJ01FA

Artikli sisu

Zuprevo

tildipirosiin

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Zuprevo?

Zuprevo on veterinaarravim, mis sisaldab tildipirosiini. Zuprevot turustatakse süstelahusena, mis sisaldab 40 mg/ml (sigadele) või 180 mg/ml (veistele) tildipirosiini.

Milleks Zuprevot kasutatakse?

Zuprevo on antibiootikum, mida kasutatakse bakterite Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica ja Haemophilus parasuis põhjustatud sigade respiratoorse haiguse (SRD) raviks. SRD raskete puhangute ajal tohib Zuprevot kasutada ka metafülaktiliselt, st ravida samal ajal nii haigestunud kui ka kliiniliselt terveid, ent haigete loomadega kokku puutunud sigu, et ennetada neil kliinilisi sümptomeid ja haiguse edasist levikut.

Veistel kasutatakse Zuprevot bakterite Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ja Histophilus somni põhjustatud veiste respiratoorse haiguse (BRD) ennetamiseks ja raviks. Zuprevot tohib kasutada üksnes siis, kui bakterid on tildipirosiini suhtes tundlikud. Zuprevo kasutamisel veiste respiratoorsete haiguse ennetamiseks peab eelnevalt tuvastama haiguse olemasolu karjas.

Zuprevot manustatakse ühekordse süstina sigadele lihasesse ning veistele naha alla. Kasutatav annus arvutatakse looma kehamassi alusel. Loomi tuleb jälgida ja kui sigadel esineb 2 päeva ja veistel 2–3 pärast süstimist endiselt hingamisteede probleemid, tuleb üle minna muule antibiootikumravile.

Antibiootikumi (x) kasutamisel tuleb antibiootikumiresistentsuse arengu minimeerimiseks kindlasti hoolikalt järgida pakendi infolehe juhiseid. Antibiootikumiresistentsus on bakterite võime paljuneda sellise antibiootikumi manustamisel, mis nad tavatingimustes hävitaks või piiraks nende paljunemist. See tähendab, et antibiootikum ei pruugi enam loomi või inimesi nakatanud bakteritele toimida.

Kuidas Zuprevo toimib?

Zuprevo on makroliidide rühma kuuluv antibiootikum. See blokeerib bakterite ribosoomid ehk rakuosad, kus toimub valgusüntees; ribosoomide blokeerimine pärsib bakterite kasvu.

Kuidas Zuprevot uuriti?

Zuprevo kasutamist sigade respiratoorse haiguse ravis ja metafülaktikas ning veiste respiratoorse haiguse ravis ja ennetamisel uuriti labori- ja väliuuringutes. Väliuuringutes võrreldi ravimit teiste nimetatud haiguste ravimiseks kasutatavate antibiootikumidega (tulatromütsiin ja florfenikool). Sigade respiratoorse haiguse uuringud toimusid 3–21-nädalastel sigadel ja veiste respiratoorse haiguse uuringud 1–24-kuistel veistel. Ravi uuringutes vaadeldi respiratoorse haiguse nähtude vähenemist ja ennetamise uuringutes nakkuse nähtude (palavik, hingamis- või käitumishäired) puudumist nakkusega kokku puutuvatel loomadel.

Zuprevo efektiivsust sigade respiratoorse haiguse ravis ja metafülaktikas nii haigestunud kui ka kliiniliselt tervetel, kuid haigete loomadega kokku puutunud sigadel uuriti väliuuringus, milles SRD olemasolu kinnitati vähemalt 30% SRD sümptomitega sigadel, sh ühe lauda kohta vähemalt 10% ühe päeva jooksul või 20% kahe päeva jooksul või 30% kolme päeva jooksul. 229 siga raviti Zuprevoga, kontrollrühmas oli 227 siga, kellele süstiti füsioloogilist lahust.

Milles seisneb uuringute põhjal Zuprevo kasulikkus?

Sigade respiratoorse haiguse ravis ning veiste respiratoorse haiguse ravis ja ennetamisel oli Zuprevo efektiivsus võrreldav tulatromütsiini ja florfenikooli efektiivsusega.

Terveid sigu, kellel Zuprevo kasutamisel SRDga sigade ravis ja haigete loomadega kokku puutunud tervete loomade metafülaktikas ei tekkinud kliinilisi sümptomeid, oli ligikaudu 86% ja ravita kontrollrühmas 65%.

Mis riskid Zuprevoga kaasnevad?

Zuprevoga ravitud loomadel võib eelkõige suuremate mahtude kasutamise korral tekkida süstekoha turse, mistõttu on iga süsti suurim maht sigadel 5 ml ja veistel 10 ml. Turse võib püsida sigadel kuni 3 päeva ja veistel 1–2 nädalat. Veised võivad süstimise ajal tunda valu.

Zuprevot ei tohi kasutada loomadel, kes on makroliidantibiootikumide või ravimi mis tahes abiainete suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi süstida veresoonde.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Nahale sattumisel võib tildipirosiin põhjustada nahaärritust. Juhuslikul nahale sattumisel tuleb nahka otsekohe pesta seebi ja veega ning silmi loputada puhta veega. Eriti hoolikalt tuleb vältida juhuslikku enesesüstimist, sest koertega korraldatud laboriuuringud näitasid tildipirosiini suurte annuste intramuskulaarse süsti järjel tekkivaid kardiovaskulaarseid nähte. Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Kui pikk on keeluaeg?

Keeluaeg on ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha ega piima tarvitada toiduks.

Keeluaeg on sigadel 9 päeva ja veistel 47 päeva. Ravimit ei tohi kasutada loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Miks Zuprevo heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Zuprevo kasulikkus kasutamisel heakskiidetud näidustustel on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa. Zuprevo kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu jaotises.

Muu teave Zuprevo kohta

Euroopa Komisjon andis Zuprevo müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 6. mail 2011. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil. Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2015.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2015

Kommentaarid