Zuprevo (tildipirosin) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QJ01FA

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1 a

85716 Unterschleissheim

Saksamaa

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Zuprevo on komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 kirjeldatud lubatud aine(d):

Farmakoloogilised

Marker-

Looma-

Jääkide

Sihtkoed

Muud

Terapeutiline

toimega aine

jääk

liigid

piirnormid

 

sätted

klassifikatsioon

Tildipirosiin

Tildipirosiin

Sead

1200 μg/kg

Lihased

SISSEKANNET

Anti-

 

 

 

800 μg/kg

Nahk + rasv

EI OLE

bakteriaalsed

 

 

 

5000 μg/kg

Maks

 

ained

 

 

 

10 000 μg/kg

Neerud

 

süsteemseks

 

 

 

 

 

 

kasutamiseks /

 

 

 

 

 

 

antibiootikumid

Tildipirosiin

Tildipirosiin

Veised

400 μg/kg

Lihased

Mitte

Anti-

 

 

 

200 μg/kg

Rasv

kasutamiseks

bakteriaalsed

 

 

 

2000 μg/kg

Maks

loomadel, kelle

ained

 

 

 

3000 μg/kg

Neerud

piima

süsteemseks

 

 

 

 

 

tarvitatakse

kasutamiseks /

 

 

 

 

 

inimtoiduks.

antibiootikumid

 

 

 

 

 

 

 

Abiained, mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1 on kas lubatud ained, millele komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele, või neid loetakse määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvateks, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

Kommentaarid