Zycortal (desoxycortone pivalate) – Pakendi märgistus - QH02AA03

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Zycortal 25 mg/ml toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon koertele desoksükortoonpivalaat

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

desoksükortoonpivalaat 25 mg/ml

3.RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

4 ml

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni …

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Mitte lasta külmuda.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Dechra Limited Snaygill Industrial Estate Skipton

BD23 2RW ÜHENDKUNINGRIIK

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/15/189/001

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Zycortal 25 mg/ml toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon desoksükortoonpivalaat

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Desoksükortoonpivalaat 25 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

4 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

s.c.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid